การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง
จุดมุ่งหมาย ตัวแปร

 

   
     

       
        
        


บทคัดย่อ
          โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง"
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ทำการทดลองหัวเรื่องนี้
เพื่อ ที่จะได้รู้ว่า ว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์หลายอย่างยังมีสรรพคุณในการยับยั้งหรือชะลอ
การเกิดราขนมปัง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา
ข้อพิสูจน์ สมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
           ในการประกอบอาชีพเสริมโดยการทำขนมปังของกลุ่มแม่บ้าน พบว่าขนมปังที่ทำ
ขึ้นจะหมดอายุเร็ว เนื่องจากเกิดจากเชื้อราขนมปัง ทำให้ขายไม่ได้ ประสบปัญหาขาดทุน
หรือขายไม่ได้ราคา และแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ๆไม่ได้ ทางกลุ่มข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่า
ถ้าจะหาวิธีระงับการเจริญเติบโตของราขนมปังโดย ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น โดยในเบื้องต้น
ได้เลือก ว่านหางจระเข้มาทำการ ทดสอบ โดยตั้งสมติฐานว่า "ว่านหางจระเข้สามารถ
ป้องกันและชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง" จากนั้นนำผลการทดลองที่ได้มาประยุกต์
ใช้ในกระบวนการผลิตขนมปัง เพื่อช่วยให้ขนมปังที่ได้หมดอายุนานขึ้น
จุดมุ่งหมาย
 
     1. ศึกษาว่า ว่านหางจระเข้สามารถชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง
       2. ศึกษาวงจรชีวิต ประโยชน์และโทษหรืออันตรายที่เกิดจากเชื้อราชนิดต่างๆ
       3. ศึกษาคุณสมบัติและสรรพคุณของสมุนไพรไทยในท้องถิ่น
       4. ศึกษาสารเคมีหรือเอ็มไซม์ที่มีผลยับยั้งหรือกำจัดเชื้อราในวงการแพทย์ไทย
สมมติฐาน
       ว่านหางจระเข้สามารถป้องกันและชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง
ตัวแปร
        ตัวแปรต้น :     ว่านหางจระเข้
        ตัวแปรตาม :    การยับยั้งการเกิดเชื้อรา
        ตัวแปรควบคุม : จำนวนวัน ชนิดขนมปัง ปริมาณว่านหางจระเข้  ภาชนะที่ใส่
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
       ว่านหางจระเข้พันธ์ Liliaceae และ ขนมปัง
นิยามเชิงปฏิบัติการ
        การชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปังคือการทำให้ราขนมปังเกิดขึ้นช้ากว่าปกติ         

ที่มา :
 1. นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ      ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ
 2. http://dit.rid.ac.th/biology/
 3. http://.mahidol.ac.th/mahidol/py/mpcenter/


                

   เกร็ดความรู้


   
   

    

     
Disclaimer