การทำงานของผงซักฟอกและสารที่สามารถใช้แทนกันได้
 
วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ศึกษา
     1. เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานของผงซักฟอกกับคราบสกปรกต่างๆ
     2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและส่วนประกอบของผงซักฟอก
     3. เพื่อศึกษาสารที่จะสามารถนำมาซักผ้าแทนผงซักฟอกได้
 
แรงจูงใจในการค้นคว้า
     ในปัจจุบันได้มีการไช้้ผงซักฟอกในการซักผ้าอย่างแพร่หลายและเป็นสารเคมีทีอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ โดยผงซักฟอกเกิดจากการนำสารเคมีหลายชนิดมาผสมกัน ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง และอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้ ทางกลุ่มจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของผงซักฟอก สารเคมีต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของผงซักฟอกตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้แทนผงซักฟอกได้
ส่วนประกอบของ Webpage
 


Disclaimer