วิธีดำเนินการทดลอง

 

 

 

 

 

                        การทดลองแบ่งเป็น  4  การทดลองคือ

 

                                     การทดลองตอนที่  1                                                                    

    หาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นไฮเทค

 

                                    การทดลองตอนที่  2                                                                          หาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

 

                                     การทดลองตอนที่  3                                                                       หาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปัดฝุ่น

 

                                     การทดลองตอนที่  4                                                                                        ทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน