การทดลองที่ 1  หาชนิดของผ้าที่จะนำมาปัดฝุ่น 

  การทดลองที่ 1      การทดลองที่ 2       การทดลองที่ 3       การทดลองที่ 4     

 

การทดลองตอนที่  1  หาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น      

          

  จุดมุ่งหมาย         เพื่อหาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

   สมมติฐาน          ผ้าที่ใช้ปัดฝุ่นต่างชนิดกัน  จะมีผลต่อประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน

   ตัวแปรต้น           ชนิดของผ้า

   ตัวแปรตาม         ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

   ตัวแปรควบคุม   พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,ความเร็วของการปัดฝุ่น,เวลาที่ปัดฝุ่น

   

  วิธีการทดลอง

   เตรียมไม้ปัดฝุ่นไฮเทคติดตั้งมอเตอร์ความเร็ว12 รอบต่อนาที                                                                                  เย็บติดด้วย ผ้ายืด ผ้ามัน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน                                                                                                    ที่มีความยาว 10 cm. ความกว้าง 0.5 cm. หรือเมื่อม้วนเป็นวงกลมแล้วได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  10 cm.

   เตรียมแป้งฝุ่นใส่จานปริมาณ  2  กรัม  แล้วใช้ไม้ปัดฝุ่นแป้งเป็นเวลา  20 วินาที

   สังเกตความสะอาดของจาน  แล้วบันทึกผลการทดลอง                                                                                           ทดลองซ้ำ 2 ครั้งเพื่อความมั่นใจและผลไม่คลาดเคลื่อน