ความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสม

  การทดลองที่ 1      การทดลองที่ 2       การทดลองที่ 3       การทดลองที่ 4     

การทดลองที่  3  หาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

            

             จุดมุ่งหมาย               เพื่อหาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

              สมมติฐาน                 ความเร็วของมอเตอร์ต่างกันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน

              ตัวแปรต้น                 ความเร็วของมอเตอร์

              ตัวแปรตาม               ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

              ตัวแปรควบคุม          พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,                                                                                                           ความเร็วของการปัดฝุ่น, เวลาที่ปัดฝุ่น

 

                       

                จุดมุ่งหมาย         เพื่อหาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

                สมมติฐาน            ความเร็วของมอเตอรฺ์ต่างกันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน

                ตัวแปรต้น           ความเร็วของมอเตอร์

               ตัวแปรตาม          ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

               ตัวแปรควบคุม     พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,                                                    ความเร็วของการปัดฝุ่น, เวลาที่ปัดฝุ่น

                 วิธีทดลอง

                  1. เตรียมมอเตอร์ที่มความเร็วรอบ  200  รอบต่อนาทีและมอเตอร์ที่มีความเร็วรอบ  12  รอบต่อนาที

                  2. เย็บผ้าป่านติดกับแกนหมุนมอเตอร์ทั้งสอง

                  3.นำผลที่ได้จากข้อ  2  มาปัดฝุ่นในจานพื้นราบ  ปริมาณ  2  กรัม  เวลา  20 วินาที

                  4.  สังเกตความสะอาดของจาน  และบันทึกผลการทดลอง

BACK  ....     ....  NEXT  ....