ทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

   การทดลองที่ 1      การทดลองที่ 2       การทดลองที่ 3       การทดลองที่ 4     

            การทดลองที่  4  ทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน

 

      จุดมุ่งหมาย              เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน

      สมมติฐาน               ไม้ปัดฝ่นที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ตัวแปรต้น                สภาพการใช้งาน

      ตัวแปรตาม              ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

      ตัวแปรควบคุม         พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,ความเร็วของการปัดฝุ่น,เวลาที่ปัดฝุ่น

     

    วิธีการทดลอง

    1. นำมอเตอร์ที่มีความเร็ว  200 รอบต่อนาที  และผ้าปัดฝุ่นที่ทำด้วยผ้าป่านที่เย็บติดกับแกนหมุนของมอเตอร์  แล้วชโลมด้วยครีมทาผิวในปริมาณ  5  ลูกบาศก์เซนติเมตร

    2.นำไปปัดฝุ่นตามพื้นบ้าน  พื้นโต๊ะ  เครื่องใช้  สังเกตความสะอาดที่ได้บันทึกผล