ชนิดสารที่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

  การทดลองที่ 1      การทดลองที่ 2       การทดลองที่ 3       การทดลองที่ 4     

 

  การทดลองตอนที่ 2   หาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

 

  จุดมุ่งหมาย                 เพื่อหาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

 

  สมมติฐาน                   ผ้าป่านที่ชโลมด้วยสารต่างชนิดกันจะมีผลต่อประสิทธิภาพ                                                                                               ของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน

 

  ตัวแปรต้น                   ชนิดของสาร

 

  ตัวแปรตาม                 ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

 

  ตัวแปรควบคุม           พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,                                                                                                         ความเร็วของการปัดฝุ่น, เวลาที่ปัดฝุ่น

 

                  

      วิธีการทดลอง

 

                 1.นำไม้ปัดฝุ่นไฮเทคที่ใช้มอเตอร์ความเร็ว  12  รอบต่อวินาที  และใช้ผ้าปัดฝุ่น                                                             ที่ทำด้วยผ้าป่านเย็บติดกับแกนหมุนมอเตอร์  

 

                 2.นำแป้งฝุ่นใส่จานปริมาณ  2  กรัม  แล้วใช้ไม้ปัดฝุ่นมาปัดฝุ่นแป้งเป็นเวลา  20  วินาที                                                       สังเกตุความสะอาดของจาน  บันทึกผลการทดลอง  และทดลองซ้ำ  2  ครั้ง   

     

          3.ทำการทดลองเช่นเดียวกับน้ำประปา  แต่ใช้  น้ำมันมะกอก  ครีมทาผิว แทน ตามลำดับ