โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล

โรงเรียนพินิจวิทยา   ยินดีต้อนรับ

บทที่ 1     

บทนำ

          กระถางต้นไม้สำเร็จรูปมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา    เพื่อผลิตกระถางจากกาบมะพร้าวโดยใช้  วัสดุผสมต่างกัน  เพื่อทดสอบความทนทานและการอุ้มน้ำ  ของกระถางที่ผลิตขึ้นและศึกษาเปรียบเทียบการเจริญ  เติบโตของต้นไม้ที่ปลูกในกระถางมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด  กระถางมะพร้าวไม่มีวัสดุผสม  กระถางมะพร้าวผสมแกลบเผา  กระถางมะพร้าวผมเปลือกถั่วลิสง  โดยมีการทดลอง 4 ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนการผลิตกระถาง  

2. ขั้นตอนการทดสอบความทนทานของกระถาง 

3. ขั้นตอนการทดสอบการอุ้มน้ำของกระถาง 

4. ขั้นตอนการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้               

บทที่  2   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

บทที่  3  

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง   

บทที่  4   

ผลการทดลอง

บทที่  5   

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

สารบัญรูปภาพ

คณะผู้จัดทำ และ อาจารย์ที่ปรึกษา

E-mail : pinitlp@cscoms.comDisclaimer