|หน้าหลัก|ประวัติการทำบูดู|ปลากะตัก|การผลิตบูดู|วิทยาศาสตร์กับการผลิตบูดู|การนำบูดูไปประกอบอาหาร|ลักษณะของบูดู|เอกสารอ้างอิง|

คณะผู้จัดทำ: โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์: 073-411031 แฟกซ์: 073-411031

เวปไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดกับ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป, ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล, Text Size Medium

หน้าหลัก ประวัติการผลิตบูดู ปลากะตัก กระบวนการผลิตบูดู กระบวนการวิทยาศาสตร์กับการผลิตบูดู การนำบูดูไปประกอบอาหาร ลักษณะของบูดูที่ดี เอกสารอ้างอิง
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติการทำบูด
   ปลากะตัก
  การผลิตบูด
    วิทยาศาสตร์กับการผลิตบูด
   การนำบูดูไปประกอบอาหาร
    ลักษณะของบูดู
  เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว ๐๔๑. กรุงเทพมหานคร, 2533.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว ๐๔๑. กรุงเทพมหานคร, 2533.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021. กรุงเทพมหานคร, 2533.
วรรณา ชูฤทธิ์ และคณะ. การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (บูดู) I. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู. คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 2541.
นงลักษณ์ เกียรติตันสกุล. ผลของเครื่องในปลาและแบคทีเรียในการหมักบูดู. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2522.
มาลี อมรทิพย์รัตน์. การศึกษาจุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นเมือง:บูดู. บัณฑิตวิทยาลัย, 2522.
พงษ์เทพ เกิดเนตร. การศึกษาผลของชนิดปลาและกรรมวิธีต่อการผลิตและคุณภาพของน้ำบูดู. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533.
สุภา วัชรสุขุม. คำยืมภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี ภาษาไทยถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534.
ธนุสรา เหล่าเจริญสุข และคณะ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบางชนิดจากอ่าวปัตตานี:บูดู. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533.
คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ และคณะ. เคมีทั่วไป 2. โอ .เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์ . กรุงเทพมหานคร, 2541.

บุคลานุกรม

นางจิต แซ่อ่อง อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 109 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางวาตี โต๊ะพา อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 110 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางฮายืน๊ะ อามะ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 128/2 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางสาปีน๊ะ อามะ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 39/6 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางรอบีย๊ะ เจะอูมา อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 25/1หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางมาซง บากา อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางจิต แซ่อ่อง อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 109 ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นางเจะบีเดาะ กาเซ็ง อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นางยีย๊ะ มง อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นายสมาแอ ปาทาน อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 43/3 หมู่ 3 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นางบีเดาะ เจะสาแม อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 2 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นางปาตีเมาะ เจะสนิ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นางมะรอนิง ยูซง อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 143 หมู่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
นางมูฮัมหมัดซักรี สามะ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 80/4 หมู่ 2 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โปรแกรมที่ใช้