|หน้าหลัก|ประวัติการทำบูดู|ปลากะตัก|การผลิตบูดู|วิทยาศาสตร์กับการผลิตบูดู|การนำบูดูไปประกอบอาหาร|ลักษณะของบูดู|เอกสารอ้างอิง|

คณะผู้จัดทำ: โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์: 073-411031 แฟกซ์: 073-411031

เวปไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดกับ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป, ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล, Text Size Medium

หน้าหลัก ประวัติการผลิตบูดู ปลากะตัก กระบวนการผลิตบูดู กระบวนการวิทยาศาสตร์กับการผลิตบูดู การนำบูดูไปประกอบอาหาร ลักษณะของบูดูที่ดี เอกสารอ้างอิง
เมนู
หน้าหลัก
 ประวัติการทำบูด
   ปลากะตัก
  การผลิตบูด
    วิทยาศาสตร์กับการผลิตบูด
   การนำบูดูไปประกอบอาหาร
    ลักษณะของบูดู
  เอกสารอ้างอิง
คณะผู้จัดทำ

ประสบการณ์จากงานนี้มีค่ามากค่ะ
นางสาวนิธิตา ใจเสมอ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
jobjurry@hotmail.com

อร่อยดี มีคุณค่า ราคาถูก ต้องบูดูอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้
นางสาวนิโรสลีซา เจะซู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
rose_rh@hotmail.com
บูดูอร่อย รสชาติไม่กร่อย ต้องสายบุรี
นางสาวมนี ธัมมิกะกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
dow_united@hotmail.com
บูดูบอกความเป็นสายบุรี บูดูอร่อยสายบุรีดัง
นางสาวเพ็ญศิริ เล็มณี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
pp_liverpool@hotmail.com
จุดเด่นของสายบุรีคือบูดูที่หอมอร่อย
นางสาวกัสมีนีน เจะสาแม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
minney_mb@hotmail.com
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสมือนบูดูเป็นส่วนหนึ่งของสายบุรี
นางสาวรุสนี ปีแนบาโง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
ning_devils@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา


อาจารย์ลือชา ลดาชาติ
อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"


อาจารย์อภิญญา ยกเส้ง
อาจารย์ 1 ระดับ 5
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"


อาจารย์กาญจนา ดำเกลี้ยง
อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"