Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Web Standard

เอกสารแนบ 1

มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์และ Directory

ข้อกำหนด

 1. ให้ใช้ตัวอักษรและภาษาอังกฤษ สามารถนำตัวเลขผสมร่วมได้ โดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ยกเว้นแต่ . และ - เท่านั้น (ไม่ใช้ space และ underscore "_" เพราะจะสร้างปัญหาเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ URL ซึ่งมักจะมีการขีดเส้นใต้ทำให้สัญลักษณ์ Underscore ทับกับขีดเส้นใต้) ตัวอย่าง grid-computing.sxw จะชัดกว่า grid_computing.odt เป็นต้น
 2. ชื่อไฟล์ทุกชนิดที่ใช้กับเอกสารเซ้บให้ตั้งชื่อตามข้อกำหนดข้อ 1
 3. ชื่อไฟล์ของเอกสารแนบ
  • ในการร่างเอกสารเป็นครั้งแรก ขอให้ใส่วันที่ไว้ข้างหน้า โดยรูปแบบของวันที่คือ yyyymmdd ตัวอย่าง 20050809-grid-computing.odt เป็นต้น
  • ในกรณีที่ในวันเดียวกันนั้น มีการแก้ไขและทบทวนออกมาอีก 2 เวอร์ชั่น ให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ โดยเติมตัวเลขกำกับเวอร์ชั่น ต่อท้าย ตัวอย่าง 20050809-grid-computing-1.odt และ 20050809-grid-computing-2.odt เป็นต้น
  • ในกรณีที่มีการแก้ไขและปรับปรุงในวันอื่นๆ ถัดมา ให้ตั้งชื่อใหม่ตามวันที่ ตัวอย่าง 20050818-grid-computing.odt
 4. ชื่อ Directory สำหรับการสร้างเว็บไซต์
  • ให้ตั้งด้วยคำภาษาอังกฤษที่กระชับและสั้นที่สุด (ไม่ต้องใส่วันที่หรือคำขยายความใดๆ) เพื่อช่วยให้ Search Engine ค้นหาพบโดยง่าย
  • ในกรณีที่มีหลายคำ ให้เขียนติดกันหมดหรือใช้ "-" (Hyphen) เชื่อมระหว่างคำ ไม่ใช้ช่องว่าง (Space) หรือ "_" (Underscore)

:: ::

ผู้รับผิดชอบ SETEC โทร. 02-564-6900 ต่อ 2485 - 2487  
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology Creative Commons License