Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Web Standard

มาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ
ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประกาศ ณ 3 เมษายน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน

 1. เว็บไซต์ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของ W3C ในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) ระดับ 1.0
 2. เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดของ W3C สำหรับ HyperText Markup Language (HTML) ระดับ 4.01
 3. หากเว็บไซต์ใดใช้ Cascading Style Sheets (CSS) เว็บไซต์เหล่านั้นควรจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ W3C สำหรับ CSS ระดับ 1
 4. รายละเอียดของมาตรฐานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  • มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์และ Directory เป็นการกำหนดวิธีการตั้งชื่อที่สื่อความหมาย เข้าใจตรงกัน สั้นกระชับ และไม่เกิดความสับสน ซึ่งจะช่วยให้ Search Engine ให้ค่าความสำคัญของเว็บไซต์สูงสุด หากคำสำคัญพบเป็นชื่อไฟล์และชื่อ Directory โดยตรง รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 1
  • มาตรฐานทางด้านเนื้อหา เป็นการกำหนดมาตรฐานในส่วนของโครงสร้างข้อมูล หรือกรอบพื้นฐานของการนำเสนอเนื้อหา ที่แต่ละหน่วยงานหรือโครงการจะต้องนำเสนอบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 2
  • มาตรฐานทางด้านรูปแบบการใช้ภาษาบนเว็บ เป็นการกำหนดมาตรฐานในส่วนของรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบเดียวกัน สามารถแสดงผลบนจอเป็นอักษรไทยหรืออักษรอังกฤษได้ถูกต้องกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานตามมาตรฐานเปิดทุกชนิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอข้อมูลภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 3
  • มาตรฐานทางด้านเทคนิค เป็นการกำหนดมาตรฐานในส่วนของการเขียน HTML หรือส่วนของโค้ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคน (รวมถึงคนพิการ) เข้าถึงได้ รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 4
 5. เอกสารเว็บทุกเอกสาร ต้องทดสอบความเป็น Web Accessibility โดยจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด (Error) เกิดขึ้น ท้งนี้ ศอ. ยึดมาตรฐานการทดสอบตาม Watchfire Corporation Web Accessibility ระดับ 1.0 โดยทดสอบได้ที่ http://webxact.watchhfire.com/
 6. แต่ละเว็บย่อยภายใต้ศูนย์ฯ จะต้องแก้ไขเส้นเชื่อมที่เสีย (Broken Links) ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และผู้ดูแลเว็บควรใช้เครื่องมือตรวจลิงก์ ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 7. ทุกๆ หน้าเว็บ ควรจะแสดงข้อมูลต่างๆ (ยกเว้นหน้าเว็บอินทราเน็ต) ดังต่อไปนี้
  a. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
  b. เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของศูนย์ฯ
  c. คำแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์
 8. แต่ละเว็บย่อยภายใต้ศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บที่กำหนดโดย ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT)

คำจำกัดความ

 1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการอบรมของศูนย์ฯ และของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติิ (สวทช.)
 2. เว็บไซต์ขององค์กรร่วม (Partners) - เว็บไซต์ขององค์กรอื่น ที่ทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์ฯ
 3. เว็บไซต์ย่อยของศูนย์ฯ - เว็บไซต์ของหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดศูนย์ฯ หรือเว็บไซต์ของบริการหรือโครงการที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดศูนย์ฯ
 4. หน้าเว็บ HTML - หน้าเว็บที่มีโค้ด HTML
 5. เว็บไซต์อินทราเน็ต - เว็บไซต์ที่เฉพาะพนักงานของศูนย์ฯ เข้าถึงได้เท่านั้น
 6. เว็บไซต์ - กลุ่มของไฟล์เว็บ หรือกลุ่มของหน้าเว็บ

          :: ::

ผู้รับผิดชอบ SETEC โทร. 02-564-6900 ต่อ 2485 - 2487  
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology Creative Commons License