หัวข้อ: Big Data แก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า

ห้องสัมมนา: Meeting Room 4
เวลา: 13.00 – 14.30 น.

 

 

การแก้ปัญหาของประเทศจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการออกนโยบายที่ตรงเป้าเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Policy) ปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการแก้ปัญหา เช่น งานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ใช้ข้อมูลหลากหลายมิติในการสนับสนุนการวิเคราะห์ความยากจนของคนไทย เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) เพื่อใช้วิเคราะห์สนับสนุนการปัญหาความยากจนที่สามารถระบุปัญหาในระดับบุคคล ครัวเรือน ท้องถิ่น/ท้องที่ หรือรายประเด็น

เพื่อทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถออกแบบนโยบายแก้ปัญหาเรื่องความยากจนได้ตรงประเด็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ พร้อมทั้งยังสามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ได้อีกด้วย งานเสวนาในครั้งนี้จะนำเสนอการแลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในการปัญหาความยากจนของประเทศ รวมถึงแนวคิดและวิธีแก้ไข ที่มีการพัฒนาทางด้านแนวคิดและเทคโนโลยีของหน่วยงานเชิงนโยบายภาครัฐไปได้ทันกับกระแสการพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีของโลก

กำหนดการ

13.00 – 14.30 น.   การเสวนา Big Data แก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า

 • การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงประกันภัยให้ผู้มีรายได้น้อย
  โดย ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • ยุทธศาสตร์ชาติกับการแก้ปัญหาความยากจน
  โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และ
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน (กชช 2 ค) กับปัญหาความยากจนของไทย
  โดย คุณดวงใจ พัทมุข
  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • เทคโนโลยีใช้ได้จริงกับการบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า
  โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
  นักวิจัย หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

ดำเนินรายการ โดย

 • ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ
 • คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ