หัวข้อ: โอกาสใหม่และข้อท้าทายของการจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology-AT) เป็นกลุ่มประเภทใหม่ของเครื่องมือแพทย์

ห้องสัมมนา: Meeting Room 2
เวลา: 13.00 - 16.15 น.

สังคมโลกก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology–AT) ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และมีแนวโน้มจะกลายเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันในกลุ่มของผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการรวมทั้งกลุ่มผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วย/ผู้ดูแล เช่น อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสาร การรับรู้ทางการเห็นและการได้ยิน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันทำให้มีการออกแบบและพัฒนา AT ที่หลากหลายและมีฟังก์ชันใช้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นโอกาสเชิงธุรกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน AT ด้วย องค์การอนามัยโลกส่งเสริมการการเข้าถึงการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุโดยจัดทำรายการอุปกรณ์เครื่องช่วย เรียงตามลำดับความสำคัญ 50 รายการ (Priority Assistive Products list)

อย่างไรก็ดี การจัดบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในสังคมไทยส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของประเภทเครื่องมือแพทย์ การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งระบบการกระจายบริการ (Service Delivery and Distribution) ปรากฏมีอยู่ในหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจต้องการการหารือและวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างระบบการบริการที่สามารถส่งถึงมือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

กำหนดการ

13.00 – 16.15 น. การเสวนา โอกาสใหม่และข้อท้าทายของการจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology–AT) เป็นกลุ่มประเภทใหม่ของเครื่องมือแพทย์

 • ความต้องการ AT ในฐานะสิทธิพื้นฐาน
  โดย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ
  นักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  และคณะกรรมการการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • จะสนับสนุนอย่างไรเพื่อผลักดันงานวิจัย AT สู่อุตสาหกรรม
  โดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
  รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • AT ในมิติ กลุ่มประเภทของเครื่องมือแพทย์
  โดย เภสัชกรหญิงกรภัทร ตรีสารศรี
  ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ระบบบริการและการกระจายบริการ AT
  โดย นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค
  รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  กระทรวงสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • การจัดทำบัญชีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับชาติ
  โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
  คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

ดำเนินรายการ โดย

อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ