หัวข้อ : IoT ก้าวต่อไปของการศึกษาไทยสู่ตลาดงานยุค 4.0

ห้องสัมมนา: Meeting Room 3
เวลา : 13.00 -14.30 น.

 

 

Internet of Things หรือเรียกย่อๆ ว่า IoTเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 เพราะ IoTเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะมนุษย์ สิ่งของ และเครื่องจักร ให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ กระบวนการ “อัจฉริยะ” หรือ “อัตโนมัติ” ต่างๆ ล้วนอาศัย IoT อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นความต้องการการใช้เทคโนโลยีนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กลับมีแรงงานที่เชี่ยวชาญด้าน IoT ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับออกแบบ ส่งผลให้การใช้งาน IoT ในประเทศที่ไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดตั้งโครงการ IoT Academic Networkโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ด้าน IoTและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างทักษะเยาวชนของประเทศให้เป็นกำลังพลในการผลักดันให้เกิดการใช้งานIoTอย่างแพร่หลายในประเทศ

งานสัมมนา “IoTก้าวต่อไปของการศึกษาไทยสู่ตลาดงานยุค 4.0”จะเป็นการเปิดตัวสมาชิกในเครือข่ายIoT Academic Network แนะนำผลงานด้าน IoTจากนักเรียนนักศึกษาจากแต่ละสถาบันที่ไปคว้ารางวัลในเวทีประกวดต่างๆ บอกเล่าแนวทางการเรียนการสอนด้านIoT จากสถาบันสมาชิกเครือข่าย    และพลาดไม่ได้ การเสวนาในหัวข้อ "IoTสอนอย่างไรให้ใช้ได้จริงในตลาดงานยุค 4.0” โดยเหล่าวิทยากรที่คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษา ไอที และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IoT ในปัจจุบัน แนวทางที่ควรจะเป็นในการก้าวต่อไปในอนาคต พร้อมกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ รวมทั้งมุมมองจากภาคเอกชนในแง่ความคาดหวังที่มีต่อตลาดแรงงานด้านIoTตามเป้าประสงค์ “สอนอย่างไรให้ใช้ได้จริง”

กำหนดการ

13:00 – 13:15 น. พิธีลงนามความร่วมมือ IoT Academic Network ระหว่างเนคเทคและ 23 สถาบันการศึกษา

โดย  ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

13:15 – 13:30 น. ปาฐกถา ในหัวข้อ"ปฏิวัติการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 – การศึกษาไทยกับตลาดแรงงานในยุค4.0"

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและที่ปรึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

13:30 – 13:40 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทักษะแรงงานด้านIoT เพียงพอแล้วหรือยังในตลาดงานยุค 4.0”

คุณเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

13:40 – 13:45 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มองไปข้างหน้า IoT Academic Network”

โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
หัวหน้าทีมวิจัยพัฒนา NETPIE IoT Platform
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

13:45 – 14:15 น. การเสวนา หัวข้อ "IoT กับการศึกษาไทย สอนอย่างไรให้ใช้ได้จริง”

ร่วมเสวนาโดย

 • รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและที่ปรึกษา
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.สันติ นุราช
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร.สมชาย ธำรงสุข
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 • ผศ.ชยการ คีรีรัตน์
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:15-14:30 นำเสนอตัวอย่างผลงาน IoT เด่นจากเวทีประกวดนวัตกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันในโครงการฯ

ดำเนินการโดย

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
หัวหน้าทีมวิจัยพัฒนา NETPIE
และ ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์
นักวิจัยกลุ่มวิจัยเอดจ์คอมพิวติ้งสำหรับเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม