หัวข้อสัมมนา

มุมมองรอบด้าน 360 องศากับ PDPA : ประสบการณ์และกรณีศึกษา (A 360-degree look at PDPA: Experiences and Case Studies)

Facebook
Twitter
LinkedIn

PDPA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันผ่านไป 1 ปีกว่า แต่ละวงการต่างมีประสบการณ์และมุมมองที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ PDPA มากมาย PDPA เป็นกฎหมายใหม่ที่ยังมีพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปกับสถานการณ์ของประเทศไทยพร้อมกัน ในการเสวนาครั้งนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ กรณีศึกษา และความคิดเห็นต่อ PDPA จากต่างมุมมอง เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็น PDPA แบบรอบด้านและเข้าใจ PDPA มากขึ้น

ประเด็นเสวนา

 • การใช้และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละวงการก่อนมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
 • ประสบการณ์การเตรียมตัว และการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 • แนวโน้มการใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และคำแนะนำปรับปรุงทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
SS-11

วิทยากร

 1. อาจารย์ปริญญา หอมเอนก
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. คุณวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
  กรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาคการธนาคาร (TB-CERT)
 4. ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม
  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
  นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC)
  เนคเทค สวทช.
  (ผู้ดำเนินรายการ)