หัวข้อสัมมนา

เทคโนโลยี AMED Care Pharma กับสิทธิบัตรทองสู่ร้านยาชุมชนอบอุ่น ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย (AMED Care Pharma Technology for Common Illness’ a primary care service for Thais)

Facebook
Twitter
LinkedIn

ร้านยาเป็นอีกกลไกสำคัญที่เติมเต็มระบบบริการปฐมภูมิให้สมบูรณ์มากขึ้น เพราะร้านยาถือเป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชาชน มีความสะดวกไปรับบริการมากกว่าไปโรงพยาบาล อีกทั้ง เมื่อร้านยาทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น รวมถึงหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะ ก็จะทำให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นร้านยาคุณภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน ที่เข้าร่วมในเครือข่ายสปสช. ซึ่งจะมีบริการมากกว่าร้านยาทั่วไป โดยมีทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งติดตามดูแลอาการโรคเบื้องต้น (Common illness) สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทีมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ สามารถรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเภสัชกรจ่ายยา ให้คำแนะนำกับประชาชนที่มีอาการ หรือส่งต่อไปยังแพทย์เชี่ยวชาญในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามสิทธิ์ของผู้ป่วยบัตรทองได้ด้วย รวมทั้งมีบริการแจกยาคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

SS-05

วิทยากร

 1. ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
  กรรมการ สภาเภสัชกรรม
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
  ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทาง
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 4. ภก.พิชยะ วิเศษจินดา
  ร้านยาศูนย์รวมยาสวนหลวง
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 5. คุณศรีทิพย์ อุชชิน
  ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
  สวทช. (ผู้ดำเนินรายการ)