Argenda.htm
กำหนดการ ประชุมเวทีอุตสาหกรรม ระบบตรวจตราความปลอดภัย (AMS-1)
วันพุธที่ 29 มกราคม 2546 เวลา 9.00-13.00 น.
ห้อง 101ชั้น 1 อาคารส่วนงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
---------------------------------------------------
08.00 น.                  รถตู้บริการออกเดินทางจากอาคารสวทช. (โยธี) ถนนพระราม 6
09.00 น. - 09.30 น.  ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.30 น. - 09.45 น.  ประธานกล่าวเปิดการประชุม
                                       โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
                                       ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.45 น. - 10.00 น.  ตัวอย่างผลงานงานวิจัยของเนคเทคด้านระบบความปลอดภัย
                                       (อาทิ ป้ายชื่อแบบไร้สาย เครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือเชิงแสง
                                       บอร์ดฝั่งตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โปรแกรมดูแล และ สังเกต )
                               โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ 4
10.00 น. - 10.30 น.  นำเสนอ ระบบตรวจตราความปลอดภัย (AMS-1) โดย ดร.เสาวลักษณ์                                        อารีย์พงศา นักวิจัย หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบตรวจตราความปลอดภัย
10.30 น. - 11.30 น.  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากภาคอุตสาหกรรม
11.30 น. - 12.00 น.  การให้บริการภาคเอกชนของสวทช. (ด้านสิทธิพิเศษทางภาษี,เงินกู้                                       ดอกเบี้ยต่ำ และผู้เชี่ยวชาญ
12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องชมสวน พร้อมเจรจาธุรกิจตามอัธยาศัย
13.00 น.                 รับซีดีทดสอบ โปรแกรมระบบตรวจตราความปลอดภัย (AMS-1)
13.00 น. - 14.00 น. เยี่ยมชมห้องควบคุมระบบความปลอดภัยที่ติดตั้ง AMS-1
                              และหน่วยปฏิบัตงานวิจัยที่พัฒนา เครื่องบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือเชิงแสง
                                      บอร์ดฝั่งตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต )
                         -------------------------------------------------------------