สถานที่ติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม (BID)
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2341,2337
โทรสาร 02-564-6901-2
E-mail : suthatip@nectec.or.th, peeranan_k@notes.nectec.or.th
 
 
 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.