พัฒนาไอซีทีต้องคำนึงถึงภาคเกษตร

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้ทัศนะว่าปัจจุบันทิศทางการตลาดด้านสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไทยสามารถนำมาเป็นโอกาส ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ไทยจำเป็นต้องมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนา และลงทุนที่ควบคู่ไปกับธุรกิจหลักในประเทศที่มีอยู่ดั้งเดิม โดยการลงทุนใช้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ กับกระบวนการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย

 

ดังนั้น การเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ไม่ควรคำนึงเพียงแค่การซื้อขายสินค้าไอที ที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เท่านั้น แต่ควรเป็นการนำเอา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าไปจัดการทุกด้านที่มีอยู่ เช่น การนำอินเทอร์เน็ตสู่ระดับตำบล เป็นการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร, การดำเนินงานโครงการพัฒนาหน่วยงานกลางที่บริหารระบบงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

การก้าวสู่ยุคของไอทีอย่างเต็มรูปแบบของไทย ขณะนี้ จำเป็นต้องลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป และไม่ควรลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดการลงทุนที่มากจนเกินไป (Over Investment) แม้กระแสการตื่นตัวของธุรกิจไอทีจะมีมากขึ้นก็ตาม ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็น ต้องร่วมกันพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควบคู่กับการลงทุนที่เหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและเอกชน ควรร่วมมือกันสนับสนุนการ พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันอย่างเป็นระบบ เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจไอที เป็นธุรกิจที่เอกชนมีการดำเนินธุรกิจไปอย่างก้าวหน้ามาก ขณะที่การดำเนินการของภาครัฐยังติดปัญหาด้วยกฎระเบียบ ขั้นตอนทางราชการ ซึ่งเห็นว่าแนวทางการพัฒนาและลงทุนด้านไอทีในไทย ไม่ควรขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือเฉพาะกระทรวงไอทีที่กำลังก่อตั้งขึ้นมาใหม่ แต่ควรเป็นการพัฒนาร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

 

โดยเศรษฐกิจไทยมีความจำเป็นต้องเข้าสู่การปรับกระบวนการ ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกัน ทุกฝ่ายจำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะเมื่อเกิดเศรษฐกิจใหม่จะทำให้เกิดช่องว่างทางเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านไอซีที ดังนั้นการก้าวเข้าสู่ธุรกิจไอที จึงเป็นสิ่งมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากไทยกำลังเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น หากไทยไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามารองรับอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าไทยต้องเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ และการค้าในตลาดโลกอย่างแน่นอน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  (กรุงเทพไอที) ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.