ไอซีทีตั้งกรรมการร่วมเอกชน สานความร่วมมือเอเชีย

ร่วมมือสิงคโปร์นำร่อง 2 โครงการ สร้างมาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ-โอนย้ายแรงงานความรู้
กระทรวงไอซีที ตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน สานความร่วมมือระดับเอเชีย นำร่อง 2 โครงการร่วมสิงคโปร์ ด้านเอทีซีไอ ดัน 3 ภารกิจหลักรัฐหนุนอุตสาหกรรม

 

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฝ่ายอี-อินดัสตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานสมาพันธ์อะโซซิโอ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้จัดตั้งคณะทำงานย่อย ที่มีกรรมการร่วมระหว่างเอกชนกับภาครัฐ เพื่อประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย โดยมี พ..ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทำงานชุดนี้ โดยคณะทำงานจะเน้นการทำงานกับสมาพันธ์อะโซซิโอ ซึ่งเป็นภาคเอกชนระดับภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย ที่มีโครงการความร่วมมือด้านไอซีทีระหว่างกัน ภายใต้โครงการ "คอนเน็ค เอเชีย" แต่ในชั้นต้นรัฐบาลไทย จะสานความร่วมมือกับรัฐบาลสิงคโปร์ จัดทำโครงการนำร่อง 2 โครงการหลักก่อน ประกอบด้วย

1.สร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อธุรกิจ (ebXML) ซึ่งจะนำร่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อน โดยอ้างอิงมาตรฐานข้อมูล จากองค์กรพันธมิตรของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Open Travel Alliance : OTA) เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดเล็กและกลางในธุรกิจท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสทางธุรกิจทั่วโลกได้ด้วยต้นทุนต่ำ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการท่องเที่ยวจากการเชื่อมต่อในเวบไซต์เดียว (วัน ซิงเกิล ลิงค์) โดยแลกเปลี่ยนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (เวบ เซอร์วิส) และมาตรฐานข้อมูลท่องเที่ยว (ebXML) ของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.การโอนย้ายแรงงานความรู้ (โนว์เลจ เวิร์คเกอร์) ด้านไอซีที โดยไม่ต้องใช้วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มจาก 2 อาชีพหลัก สาขาผู้บริหารโครงการด้านไอที (โปรเจค แมเนจเม้นท์) และสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ อาร์ต, กราฟฟิกภาพเคลื่อนไหว และภาพแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยอนาคตอาจขยายด้านภาพแอนิเมชั่น 3 มิติและเกม โดยจะกำหนดคุณสมบัติร่วมกันของผู้อยู่ในสาขาอาชีพนี้ ส่วนการดำเนินงานด้านเอกสารของภาคราชการไทยนั้น ต้องให้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซิป้า) ที่กำลังจะจัดตั้งใน 2 เดือน ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

เอทีไอซี ดัน 3 ภารกิจหลัก

นายมนู ยังกล่าวในฐานะนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) ว่า มี 3 ภารกิจหลักที่จะสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย การสร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการ โดยใช้มาตรฐานของเอ็กซ์เอ็มแอล และเทคโนโลยีเวบเซอร์วิส โดยจะนำร่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อน ซึ่งจะสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยขั้นแรกได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจะอิงหลักมาตรฐานโลกที่มีอยู่แล้วของกลุ่มโอเพ่น ทราเวล อะไลแอนซ์ (โอทีเอ) มาเป็นแนวคิดอ้างอิงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

 

ภารกิจถัดไปจะมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านไอซีที โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ระดับสูงโดยเฉพาะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของแนวโน้มเทคโนโลยีที่เน้นการประมวลผลแบบกระจาย (ดิสทิบิวเต็ด คอมพิวติ้ง) นอกเหนือจากการสร้างบุคลากรระดับนักพัฒนาโปรแกรม โดย สวทช.ได้งบประมาณ 100 ล้านบาท ในการจัดตั้งศูนย์ไอซีที ที่มีบทบาทอบรมบุคลากรสาขาดังกล่าวด้วย ภารกิจสุดท้าย เป็นการผลักดันเมืองที่ใช้ไอซีที หรือไอทีซี ซิตี้ โมเดล เป็นเมืองต้นแบบ มีเชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่กระทรวงไอซีทีเดินทางไปเยี่ยมชมความพร้อมแล้ว และจะประสานงานการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในระดับแรงงานไอซีทีระดับสูง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวด้วย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.