เนคเทค เตรียมเสนอ 3 แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาไอที-โทรคมไทย

เนคเทค เตรียมนำเสนอ 3 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และโทรคมของประเทศไทย ให้เอ็นไอทีซี พิจารณามีนาคมนี้

 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคม (ไอซีที) เมื่อวันที่ 4 ..ที่ผ่านไปนั้น ขณะนี้ ได้รวบรวมกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาไอซีทีของประเทศไทย โดยได้จัดมาตรการเร่งด่วนใน 3 ประการหลัก ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 7 มาตรการย่อย ทั้งการสร้างให้ภาครัฐเป็นตลาดของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ โดยการจัดประมูลโครงการด้านซอฟต์แวร์ของภาครัฐนั้น จะต้องให้แยกหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบอย่างเด่นชัด เพื่อการประมูลที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ การสร้างหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยตรง (SIPA : SOFTWARE Industry Promotion AGENCY) คาดว่าในชั้นแรก จะจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ (บอร์ด) ก่อน เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม ที่จะอำนวยความสะดวกในจุดเดียว (วันสต็อปชอพ) เพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอต์ฟแวร์ โดยคาดว่าประธานบอร์ด (เอสไอเอบี : SOFTWARE Industry Promotion Broad) คนแรกน่าจะเป็นนายสุวิทย์ คุณกิตติ ซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมถึงการนำเสนออัตราค่าบริการโครสร้างพื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่แข่งขันได้กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง รมว.คมนาคม ก็ได้รับปากในเรื่องนี้แล้ว รวมทั้งรัฐจะต้องมีมาตรการดึงดูดการลงทุนในด้านซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ รวมถึงการนำเข้าบุคลากรที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้วย

ยุทธศาสตร์ที่สอง เป็นการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านไอที เพื่อป้อนตลาด ปัจจุบันที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อีกอฟเวิร์นเม้นท์) โดยมี 2 โครงการหลัก คือการสร้างฐานข้อมูลในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) ของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ เพื่อแบ่งปันการใช้ข้อมูลจีไอเอส ระหว่างกันได้ โดยจัดทำมาตรฐานข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำ รวมถึงการสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐ (กอฟเวิร์นเม้นท์ดาต้าเอ็กซ์เชนจ์ : จีดีเอ็กซ์) ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเอสเอ็มแอล และเวบเซอร์วิสเป็นมาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ที่จะเชื่อมโยงระหว่างกันได้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลในจุดเดียว

"ทั้งนี้ กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี) ที่จะประชุมในเดือน มี..นี้ โดยคาดว่าจะกำหนดหน่วยงานหลัก ที่จะรับผิดชอบไปในแต่ละเรื่อง รวมถึงหน่วยงานรองที่จะช่วยสนับสนุนและประสานงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย" นายทวีศักดิ์กล่าว

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.