เนคเทคแจงร่างแผนตามหลักสภาพัฒน์ฯ โดยมีกว่า 10 องค์กรเอกชนป้อนข้อเสนอ

เนคเทค" แจงขั้นตอน "ร่างแผนแม่บทไอซีที" ดำเนินการร่วมกับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อเนื่อง ส่วนด้านเนื้อหาได้รับจากเอกชนกว่า 10 กลุ่ม ย้ำชั่งน้ำหนักความสำคัญของโครงการก่อนบรรจุลงแผน เหตุมุ่งความชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด พร้อมจะหารือที่ปรึกษานายกฯ ซึ่งมีข้อเสนอเพิ่มเติม ก่อนปรับปรุงร่างใหม่ส่งเข้าที่ประชุมเอ็นไอทีซีเดือนหน้า

 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะเลขานุการการร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กรณีที่มีการทักท้วงและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในการประชุมของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี) นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก ในการร่างแผนแม่บทดังกล่าวนั้น กระบวนการการร่างแต่ละขั้นตอน เนคเทคได้ทำงานร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสภาพัฒน์ให้ได้แนวทางในการดำเนินงานมา ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของเนื้อหา ที่คณะทำงานได้รวบรวมข้อคิดเห็น โดยเฉพาะในส่วนของสมุดปกขาวที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สมาคมและองค์กรต่างๆ จากภาคเอกชนกว่า 10 กลุ่ม ซึ่งทุกฝ่ายดังกล่าวได้ยื่นเสนอข้อคิดเห็นของตัวเองเข้าไปที่คณะทำงานร่างแผนแม่บทไอซีทีก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 อันเป็นกำหนดเส้นตายของการเสนอข้อคิดเห็น

 

จากนั้นคณะทำงานทั้งสภาพัฒน์ และตัวแทนในภาคเอกชนต่างดำเนินการร่วมกัน ประสานให้ข้อเสนอทุกฝ่ายได้เข้ามาอยู่ในแผนดังกล่าว โดยชั่งน้ำหนักความสำคัญของโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้บรรจุทุกเรื่อง หรือทุกข้อคิดเห็น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักความสำคัญของประเด็นข้อคิดเห็น โดยในแผนแม่บทนี้ต้องการให้เกิดความชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด มากกว่าจะบรรจุทุกรายละเอียดลงไป อย่างไรก็ตาม คณะทำงานจะประชุมหารือนัดพิเศษร่วมกันกับนาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ได้เสนอข้อเสนอเพิ่มเติมเข้ามา หลังจากนั้น จะนำเสนอแผนแม่บทไอซีทีฉบับปรับปรุงครั้งใหม่ในการประชุมคณะกรรมการเอ็นไอทีซีเดือนมิถุนายน 2545

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.