"สุวิทย์" ดีเดย์ ทำแผนแม่บทไอทีรัฐเสร็จใน 1 เดือน

สุวิทย์" ดีเดย์คณะจัดทำแผนแม่บทไอที หน่วยงานราชการไทยเสร็จใน 1 เดือน พร้อมเดินหน้าทำแผน โครงสร้างหน่วยงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต่อให้เสร็จใน 2 เดือน ส่วนภาคเอกชนแนะรัฐ ตั้งกลุ่มย่อยดำเนินงานเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติ

 

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-กอฟเวิร์นเม้นท์) กล่าวว่า จะเร่งจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในหน่วยงานรัฐบาล (National IT Plan) ให้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐในภาพรวม อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานรัฐ ทำแผนไอทีให้สอดคล้องกับกรอบของแผนแม่บทฉบับใหม่ด้วย

 

ทั้งนี้ในแผนแม่บทฉบับนี้ จะยกตัวอย่างหน่วยงานรัฐ ที่ลงทุนด้านไอที และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะถึอเป็นหน่วยงานต้นแบบให้กับหน่วยราชการอื่นๆ ด้วย สำหรับการร่างแผนแม่บทแห่งชาตินี้ จะนำข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณจากธนาคารโลก ในการประเมินการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อช่วยให้การจัดทำแผนแม่บทดียิ่งขึ้นด้วย

 

ตั้งหน่วยซิป้าหนุนซอฟต์แวร์

นายสุวิทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดตั้ง หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (SIPA:Software Industry Promotion Agency) ด้วย ก็กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ คณะกรรมการด้านซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชนกว่า 10 คน จะประชุมกันเพื่อกำหนดบทบาท โครงสร้างหน่วยงานนี้ให้เสร็จภายใน 2 เดือน จากนั้นก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการจัดตั้งต่อไป หน่วยงานซิป้า เป็นหน่วยงานที่บริหารงานอิสระแบบเอกชน ทำหน้าที่ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย รวมถึงเน้นบริการแบบครบวงจรในจุดเดียว เริ่มตั้งแต่การขออนุญาตเข้าเมืองของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (โนว์เลจ เวิร์กเกอร์) การขอสิทธิการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และอื่นๆ ในอนาคตซิป้า จะทำงานร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต่อไป

 

แนะตั้งหน่วยย่อยร่วมงาน

นายจำรัส สว่างสมุทร เลขานุการ สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ ภาคเอกชนอยากจะเห็นความชัดเจนทางปฎิบัติของแผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 ด้าน เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐ และสร้างมาตรฐานการใช้ไอทีให้เกิดขึ้น ได้แก่

1) กำหนดมาตรฐานการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานของหน่วยงานรัฐ

2) กำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (GDX: Government Data Exchange) โดยต้องแบ่งปันการใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

3) รัฐต้องวางรูปแบบบริการแบบเวบ เซอร์วิสแก่ประชาชน เพื่อทำให้เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ รวมทั้งทำให้ใช้เทคโนโลยีของเวบ เซอร์วิส สร้างบริการแบบอัตโนมัติให้กับประชาชนได้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.