"ซิปป้า" อัดฉีดทุนนักพัฒนา 400 ล. โฟกัส "เอสเอ็มอี-แอนิเมชั่น-มือถือ" "

"ซิปป้า" เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มั่นใจ 5 ปีดันตลาดโต 7-10 เท่า อัดฉีดทุนสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ซอฟต์แวร์เอสเอ็มอี-แอนิเมชั่น และซอฟต์แวร์มือถือ ชูนโยบายปั้นโครงการสร้างอำนาจต่อรองลดราคาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือ ซิปป้า เปิดเผยว่ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระยะยาว จะเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ รวมทั้งการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และรูปแบบในการพัฒนา รวมถึงจะช่วยเป็นตัวกลางเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มอำนาจการซื้อของผู้ประกอบการในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยวางเป้าหมายว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ไทยให้เติบโตประมาณ 7-10 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า "ในเรื่องของการเจรจาต่อด้านราคานั้น ซิปป้าและกระทรวงไอซีทีจะเข้ามาช่วยในการจัดโครงการภาครัฐเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานในเชิงวอลุ่มภายใต้เงื่อนไขที่ดีต่อผู้ประกอบการไทย โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้มีโอกาสขยายฐานลูกค้า ถือว่าเป็นกล ยุทธ์ที่วิน-วินทั้ง 2 ฝ่าย และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวม อีกด้านหนึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และสนับสนุนให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย"

นายมนูกล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนักพัฒนา ให้มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้น ซิปป้ามีโครงการลงทุนพัฒนา ซอฟต์แวร์พื้นฐานบนโอเพ่นซอร์ซ เพื่อเป็นฟรีซอฟต์ แวร์ให้ผู้พัฒนาเข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการพัฒนาทำให้สามารถต่อยอดการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น "ซิปป้าได้รับการจัดสรรงบฯส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 400 ล้านบาท โดยคัดเลือกโครงการที่มองว่าน่าจะมีโอกาสในทางธุรกิจ เพื่อเป็นทุนอุดหนุนในเบื้องต้นในสัดส่วนที่ไม่มาก เพราะการที่มีหน่วยงานอย่างซิปป้าเข้าไปร่วมลงทุนเป็นการสร้างเครดิต และสร้างความน่าเชื่อถือกับโครงการ ซึ่งก็จะเป็นตัวที่ดึงให้สถาบันการเงินพร้อมเข้ามาให้การสนับสนุนเงินกู้มากขึ้น รวมถึงกองทุนร่วมทุนต่างๆ" ทั้งนี้ ในเบื้องต้นซิปป้าจะมุ่งการสนับสนุนเงินทุนกับนักพัฒนา 3 กลุ่มหลักคือ 1.โครงการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอี 2.ซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บนมือถือ

นายมนูกล่าวว่า จากที่ได้ดำเนินงานในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมานั้นพบว่าปัญหาหลักของผู้ประกอบการจะคล้ายๆ กันคือ ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนหรือแหล่งเงินทุน แต่ซิปป้ามีงบประมาณจำกัด เนื่องจากได้จัดตั้งองค์กรภายหลังการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2547 ดังนั้นต้องรองบประมาณในปี 2548 อีกครั้ง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.