เปิดวาระประชุมรมต.การค้าเอเปก
คอลัมน์ เอเปก

วันที่ 1-3 มิถุนายนนี้ไทยจะเป็น เจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกอย่างไม่เป็นทางการ (Meeting of APEC Ministers Responsible for Trade หรือ APEC MRT 2003) ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อกลั่นกรองประเด็นเพื่อเตรียมการประชุม รมต.การค้าอย่างเป็นทางการและระดับผู้นำกลุ่มความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546 ที่กรุงเทพฯ

สาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย 1)การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประ เทศสมาชิกเอเปกซึ่งมี 6 ประเด็นสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกทางการค้า, การต่อต้านการก่อการร้าย ที่ประชุมจะพิจารณารายงานจากเจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับโครงการ STAR หรือ Secure Trade in the APEC Region และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำให้เอเปกบรรลุเป้าหมายทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศสมาชิก การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโบเกอร์, มาตรฐานความโปร่งใสของแผนปฏิบัติการรายประเทศ (IAPs), และแผนปฏิบัติการรวม (CAPs) ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงเงื่อนไขในเรื่องการลงทุน การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการจัดตั้ง APEC IPR Service Centers

2) การส่งเสริมให้ระบบการค้าพหุภาคีเข้มแข็ง โดยการผลักดันให้การเจรจารอบใหม่ใน WTO ประสบความสำเร็จตามกำหนดเวลา และ เอเปกจะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ WTO และให้ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคสำหรับการเจรจารอบใหม่ ตลอดจนรัฐมนตรีจะพิจารณารายงานของเจ้า หน้าที่อาวุโสในเรื่องนโยบายการจัดทำเขตการค้าเสรีทวิภาคีและภูมิภาค

3) ประเด็นเพื่อการพัฒนาใหม่ๆ ที่ประชุมจะหารือถึงการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านการค้า การลงทุน การเปิดเสรี และการอำนวยความสะดวก เพื่อทำให้เอเปกมีความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการรับรองหัวข้อ Life Sciences และไบโอเทคโนโลยี

4) การหารือร่วมกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ เอเปก หรือ ABAC โดยจะเสนอรายงานเบื้องต้นในปี 2546 ต่อที่ประชุม รมต.การค้าเอเปก จากนั้นจะมีการรับฟังรายงานการประชุมเรื่องชิ้นส่วนรถยนต์ ครั้งที่ 5 และการประชุมเรื่องเคมี ครั้งที่ 2

5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) รมต.จะพิจารณารายงานจาก จนท. อาวุโสเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ ECOTECH

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.