ไอซีที ขานรับแนวคิด "ดาเวนพอร์ต" หนุนศก.ความรู้

กระทรวงไอซีที ขานรับแนวคิด "ดาเวนพอร์ต" หนุนไทยก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้ พร้อมชู 5 ยุทธศาสตร์ไอซีทีเสริมความพร้อมนโยบายผู้ว่าฯ ซีอีโอ

 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า แนวคิดของนายโธมัส ดาเวนพอร์ต 1 ใน 20 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก ซึ่งนำเสนอในหลักสูตรการอบรมผู้ว่าฯซีอีโอ เมื่อวันที่ 17.. ที่ผ่านมานั้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงไอซีที ที่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์ความรู้ โดยมุ่งผสมผสานการสร้างคนให้มีการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมถูกต้อง มาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

ปัจจุบันกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการทำตามแผนยุทธศาสตร์ไอซีทีของประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ อี-กอฟเวิร์นเมนท์, อี-เอดูเคชั่น, อี-อินดัสตรี, อี-โซไซตี้ และอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งในส่วนงานรัฐ กระทรวงไอซีทีเป็นที่ปรึกษาการจัดเก็บระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้งานอี-กอฟเวิร์นเมนท์ตอบสนองบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำหรับในระดับจังหวัด ไอซีทีมีสำนักงานสถิติจังหวัดช่วยให้คำแนะนำกับจังหวัด หรือผู้ว่าฯซีอีโอ ให้เก็บข้อมูลในมาตรฐานการเก็บข้อมูลเดียวกัน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจวางแผนบริหารงานของผู้ว่าฯ

 

ด้านน..สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า กระทรวง จะร่วมมือกับสำนักงาน ก.. และสำนักงาน ก.พร. ฝึกอบรมข้าราชการตั้งแต่ระดับกลาง จนถึงระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าฯ ซีอีโอ

โดยเป็นไปตามแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ให้ข้าราชการในจังหวัดนำไอซีทีไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะ กระบวนการทำงาน และเพื่อเก็บข้อมูลของจังหวัดเข้าสู่ระบบอี-โพรวินซ์

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.