ศธ.ตั้งเป้า นร.70% ได้ใช้พีซีในปี 47

ศธ.เตรียมนำไอที เสริมระบบการศึกษา ตั้งเป้านักเรียน 70% ทั่วประเทศสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในปี 47 เดินหน้ากลยุทธ์ ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า ให้โรงเรียน หวังยกระดับการศึกษา เทียบชั้น สิงคโปร์และมาเลเซีย

นายกล้า สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงมีแผนนำเทคโนโลยีสารเทศ หรือไอทีเข้าเสริมระบบการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บท การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ..2545-2549 ซึ่งครอบคลุมภารกิจของ ศธ.เกี่ยวข้องกับ อี-เอดูเคชั่น, อี-โซไซตี้ และอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ โดยวางกรอบการทำงานไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การนำคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในการศึกษาทุกวิชา เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ค้นหาข้อมูล และจัดทำรายงาน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทั่วประเทศจำนวน 15-20 ล้านคน หรือ ประมาณ 70% สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในปี 2547 2.กำหนดแผนการฝึกอบรมครูทั่วประเทศจำนวน 500,000 คน ให้มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมประมาณ 300,000 คน พร้อมกับดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติมประมาณ 100,000 คน และครูที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม 200,000 คน และ 3.จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นงานหลักที่จะต้องกระจายให้ไปถึงทุกโรงเรียนทั่วประเทศด้วย นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายดำเนินการโครงข่ายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3,000 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (EdNet) ที่ร่วมกับเครือข่ายทบวงมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จในปีหน้า

นายกล้า กล่าวว่า หากสามารถดำเนินงานได้ตามแผนข้างต้น จะสนับสนุนการกระจายโอกาสการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) ให้อยู่ในสัดส่วน 1 เครื่อง ต่อ 20 คน สำหรับระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และ 1 เครื่องต่อ 40 คน สำหรับระดับประถมศึกษา หรือยกระดับการศึกษาไทย เทียบเท่าประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน ศธ. ยังใช้กลยุทธ์การขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว จากกองค์กรธุรกิจที่ยกเลิกการใช้งาน เมื่อใช้เครื่องมาแล้วประมาณ 3-5 ปี ซึ่งเครื่องเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอ สำหรับนำมาใช้ในการศึกษา โดยที่ผ่านมาเริ่มทดลองจากจังหวัดจันทบุรีแล้ว จำนวน 15 เครื่อง ส่วนงานด้านซอฟต์แวร์การศึกษา จะเน้นให้ครูผู้สอนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามรายวิชา เนื่องจากที่ผ่านมา การจัดซื้อไม่ค่อยตรงกับความต้องการของผู้สอน รวมทั้งมีการจ้างเอกชนพัฒนา และจัดซื้อในบางวิชาที่คุณภาพดี เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.