เนคเทค คาดอีก 5 ปี ก.ม.ธุรกรรมอิเล็กฯ สร้างผลกระทบ

เนคเทค คาดอีก 5 ปี พ...ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างผลกระทบวงกว้าง พร้อมเร่งร่างกรอบ พ...รอฝ่ายการเมืองเดินเรื่อง ตั้งคณะกรรมการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นางสาวสุรางคณา แก้วจำนงค์ หัวหน้าโครงการกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการคัดสรรคณะกรรมการสรรหา "คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์" เนื่องจากอยู่ในขั้นของฝ่ายการเมืองจะดำเนินการตัดสินใจ

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้มีการร่างกรอบแนวทางของพระราชกฤษฎีกา (...) ที่ต้องออกมารับตาม พ...ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ..2544 ใน 3 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 3...ธุรกรรมที่ไม่เข้าข่าย พ...ฉบับนี้ มาตรา 25 วิธีการแบบปลอดภัย ระบุรายละเอียดการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ ซิเคียวริตี้ ฯลฯ รวมถึงมาตรา 35 ธุรกรรมภาครัฐ กำหนดแนวทางกว้างๆ หลักเกณฑ์การทำธุรกรรมภาครัฐ ว่าหน่วยงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง โดยมีกลไกเปิดกว้างที่ช่วยให้หน่วยงานระดับกรม ที่อาจมีวิธีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากหน่วยงานระดับกระทรวงได้ หรือรองรับการให้บริการที่แตกต่างระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ พ...ฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 3 เมษายนที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีคดีพิพาทใดที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยมองว่าสำหรับประเทศไทยแล้วในอีก 5 ปีข้างหน้า พ...ฉบับนี้ จึงจะมีบทบาทเด่นชัด เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว น่าจะมีการฟ้องร้อง หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ตามจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

 

สำหรับตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐ ซึ่งมีกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้แล้ว แต่การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว ยังไม่แพร่หลายนัก ซึ่งก็ต้องใช้เวลาและความคุ้นเคย รวมถึงความเชื่อมั่นการใช้งานจากผู้บริโภค นางสาวสุรางคณา กล่าวว่า ช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีวิธีการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การพิมพ์ลายน้ำบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น แนวทางการออก พ...เป็นแนวทางที่ยืดหยุ่นของกฎหมายสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ส่วนของการควบคุมโดยคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น จะเป็นการกำหนดผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกับความมั่นคงทางการเมือง และเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority : CA) โดยในต่างประเทศเริ่มมีธุรกิจให้บริการใหม่ๆ มาเพิ่มเติมแล้วในอเมริกาและยุโรป ซึ่งหากมีให้บริการในไทยก็เข้าข่ายด้วย เช่น ผู้ให้บริการพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Evidence Service Provider : ESP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเฉพาะการนำสืบพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาล

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.