ตั้งสำนักงานคุมโปรเจ็กต์ "สมาร์ทการ์ด"-อีเซอร์วิสภาครัฐ

คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ เห็นชอบยกระดับ "สำนักบริหารการทะเบียน" ขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการบูรณาการฯเทียบเท่า "กรม" บริหารโปรเจ็กต์สมาร์ทการ์ด และการทำ "อีเซอร์วิส" ของภาครัฐ กรมการปกครองยืนยัน "ไอซีที" ไม่ต้องประมูลจัดซื้อระบบซอฟต์แวร์ "ซีเอ็มเอส" โครงการสมาร์ทการ์ด

นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้ยกระดับสำนักบริหารการทะเบียน จากเดิมที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ขึ้นเป็นสำนัก งานคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าระดับกรม หน่วยงานนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับ สนุน รวบรวม และขับเคลื่อนระบบการทะเบียนทั้งระบบ เช่น การเชื่อมข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร และบริหารจัดการระบบสมาร์ทการ์ด รวมทั้งผลักดันการให้บริการประชาชนทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ฯลฯ โดยการออกบัตรสมาร์ทการ์ดจะดำเนินการโดยสำนักงานทะเบียนราษฎร 1,077 แห่งทั่วประเทศเช่นเดิม "ที่ต้องให้มีสำนักงานคณะกรรมการบูรณา การฯ เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดที่ดูแลโปรเจ็กต์ สมาร์ทการ์ด และดูภาพรวมของข้อมูลประชากรทั้งระบบ จึงยกระดับสำนักบริหารการทะเบียนให้เป็นนิติบุคคล แยกออกจากหน่วยงานของกรมการปกครอง โดยที่ยังสังกัดกระทรวงมหาดไทย" นายสุรชัยกล่าวว่า ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบูรณาการฯอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ศึกษารายละเอียดการจัดตั้ง ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้นายสุรชัยจะยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติจะอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย แต่ น..สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วยกล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานดังกล่าวจะขึ้นกับกระทรวงไอซีทีหรือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ กพร.ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการบูรณาการฯ และเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป โดยก่อนหน้านี้ น..สุรพงษ์ได้เสนอ กพร.ว่าควรโอนหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลงานทะเบียนราษฎรทั้งหมดมาอยู่ในสังกัดกระทรวงไอซีที

สำหรับความคืบหน้าโครงการประมูลบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (สมาร์ทการ์ด) ในส่วนการประมูลระบบซอฟต์แวร์ KMS (key management system) และ CMS (card management system) มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท นายสุรชัยกล่าวว่า กรมการปกครองได้พัฒนาระบบดังกล่าวใช้งานอยู่แล้ว และได้มีข้อสรุปกับกระทรวงไอซีทีแล้วว่าจะไม่มีการเปิดประมูลระบบดังกล่าว  "เราตกลงกับกระทรวงไอซีทีแล้วว่าจะไม่ประมูลระบบซอฟต์แวร์ ไอซีทีจะทำหน้าที่ประมูลแค่บัตรเปล่าและระบบจัดเตรียมบัตร (P-persona lize)" นายสุรชัยกล่าว  ทั้งนี้ กรณีระบบซอฟต์แวร์ KMS/CMS เป็นประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกรมการปกครองกับกระทรวงไอซีที เนื่องจากเดิมกระทรวงไอซีทีมีแผนแยกการประมูลโครงการสมาร์ทการ์ดออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.ประมูลจัดซื้อบัตรเปล่า 2.ประมูลระบบซอฟต์แวร์ KMS/CMS และ 3.ประมูลเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด (smart card reader)

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.