ไอทีไร้พรมแดน : ดัชนีบ่งชี้อนาคต

วิสัยทัศน์ของรัฐบาล ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทย เป็นผู้นำในเวทีอาเซียนนั้น นับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่สังคมโลก กำลังปรับตัวไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เป็นเพราะเศรษฐกิจภูมิปัญญา หรือ "Knowledge Based Economy" ได้เข้ามาสร้างแนวโน้มใหม่ของโลกเศรษฐกิจให้อาศัยการแปรภูมิปัญญาความรู้ให้เป็นทุนในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ แทนที่สินทรัพย์แบบเดิมๆ เช่นวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่เราคุ้นเคย

 

ต้นทุนที่สำคัญที่สุดในสินค้าเกือบทุกประเภทในปัจจุบันโดยเฉพาะสินค้าด้านเทคโนโลยี และอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ใช่วัตถุดิบหรือต้นทุนจากกระบวนการผลิตอีกต่อไป หากแต่เปลี่ยนไปเป็นนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา ดัชนีที่บ่งชี้อนาคตของแต่ละบริษัทจึงกลายเป็น "สิทธิบัตร" ที่สะท้อนถึงต้นทุนสำคัญของบริษัทที่ได้มาจาก "กระบวนการทางความคิด" โดยแสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจนั้นๆ มีผลงานที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนามากน้อยแค่ไหน  ในขณะที่ "เครื่องหมายจดทะเบียนการค้า" จะสะท้อนถึงการสร้าง "ความยอมรับ" ของสินค้าหรือบริการที่บริษัทนั้นๆ เป็นผู้ผลิต เพราะความนิยมในแบรนด์แต่ละแบรนด์ ก็คือ ความมั่นใจ และความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์นั้นๆ อย่างเหนียวแน่น

 

เช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้ก้าวขึ้นมาเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โดยมี "สิทธิบัตร" เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบง่ายๆ ว่า แต่ละประเทศมีผลผลิตที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองมากน้อยต่างกันเพียงใด โดยตลาดใหญ่ที่สำคัญ และมีบทบาทมากที่สุดก็คือ สหรัฐอเมริกา ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายเป็นตลาดหลัก เนื่องจากมีกำลังซื้อสูงสุด จำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในสหรัฐ จึงมีจำนวนมากที่สุดและ สะท้อนให้เราเห็นอะไรหลายๆ อย่างที่น่าสนใจ

 

จำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในสหรัฐในปี 2003 ที่ผ่านมามีจำนวนถึง 189,597 รายการ แบ่งเป็นของชาวอเมริกันเอง 99,898 รายการ และของประเทศอื่นๆ ที่เข้าไปจดทะเบียนในสหรัฐอีก 89,699 รายการ ดูจากตารางด้านท้ายก็จะเห็นว่าในกรณีของประเทศอื่นๆ ก็จะมีญี่ปุ่นนำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีเยอรมนีตามมาห่างๆ และมีไต้หวัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อังกฤษ แคนาดา อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เรียงตามกันมา ในขณะที่บ้านเรานั้นแทบจะไม่ติดฝุ่นเนื่องจากมีจำนวนสิทธิบัตรเพียง 53 รายการ ตลอดทั้งปีที่แล้ว เทียบกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน แล้วก็ถือว่าห่างกันไกลพอสมควร  จำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาปี 2003

ประเทศ จำนวนสิทธิบัตร

1. Japan 37,862

2. Germany 12,361

3. Taiwan 6,719

4. France 4,228

5. South Korea 4,198

6. United Kingdom 4,110

7. Canada 3,869

8. Italy 2,015

9. Switzerland 1,708

10. Netherlands 1,640

ที่มา : United States Patent and Trademark Office

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.