เอชพีห่วงรัฐแทรกแซงราคาเกรงถูกตอบโต้การค้า

แนะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจับเข่ากำหนดกรอบร่วมกัน พร้อมเสนอ 4 ปัจจัยหลักพัฒนาอุตสาหกรรมไอที
เอชพีเตือนนโยบายแทรกแซงราคาไม่ส่งเสริมภาครวมของอุตสาหกรรมทั้งระบบ แนะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจับเข่ากำหนดกรอบร่วมกัน พร้อมเสนอ 4 ปัจจัยหลักพัฒนาอุตสาหกรรมไอที ทั้งความพร้อมของปัจจัยในประเทศ, ความต้องการของตลาด, โครงสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง และการแข่งขัน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บทบาทของรัฐที่เน้นด้านราคาด้วยวิธีการแทรกแซงตลาดเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความสอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบไม่เติบโต ซึ่งระยะยาวจะสร้างปัญหาให้กับประเทศได้ ยกตัวอย่าง นโยบายคอมพิวเตอร์ราคาถูก หรือโลคัลพีซี เป็นการกีดกันผู้ประกอบการข้ามชาติ ไม่ให้สามารถเข้าตลาดได้ ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อสินค้าบริการอื่นที่ประเทศไทยส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศให้ถูกกีดกันด้วยเช่นกัน "สิ่งที่รัฐควรคำนึงถึงผลระยะยาว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ราคาถูกจากประเทศจีน ซึ่งราคาถูกกว่าไทย มีแนวโน้มจะเข้ามาทำตลาด และเมื่อรัฐเน้นนโยบายนี้ก็ไม่อาจปฏิเสธสินค้าเหล่านี้ได้ โดยมาตรฐานของสินค้าจะเป็นปัญหาให้ผู้ใช้ในอนาคต รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย" นายเชิดศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐควรดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศพยายามสร้างกรอบและรูปแบบร่วมกันในการพัฒนา เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตอุปกรณ์, ผู้พัฒนาระบบ, ผู้ให้บริการ (เซอร์วิสโพรไวเดอร์) และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ กับผู้ใช้บริการ รวมถึงนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สร้างผู้เชี่ยวชาญและแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที ทั้งนี้การแข่งขันด้านราคาเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะปรับลดราคาสินค้าลงให้สามารถแข่งขันได้ เมื่อสินค้าถูกจำกัดด้วยราคา จะส่งผลให้คุณภาพ และบริการหลังการขายที่ผู้บริโภคควรได้รับถูกตัดออก เพื่อลดต้นทุน ทั้งบริษัทที่มีเงินน้อยจะไม่สามารถอยู่ในตลาดได้ต้องยกเลิกกิจการ ผลกระทบจะตกอยู่กับผู้บริโภคและบัณฑิตจบใหม่ที่ไม่มีตลาดแรงงานรองรับ อาจเกิดภาวะว่างงานได้

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ผู้ผลิต และสถาบันการศึกษา ควรจะระดมสมอง เพื่อหากรอบการพัฒนาร่วมกันสำหรับภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม

โดยความคิดส่วนตัว มองว่า สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย น่าจะสร้างหลักสูตรส่งเสริมฝีมือแรงงานไทย และการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรที่เพิ่มจบการศึกษาใหม่ ให้ความชำนาญและประสบการณ์เพิ่มขึ้น จากเดิมที่แรงงานเหล่านี้จะมีทักษะการทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ทำงานผ่านไป 2 ปี การสร้างกรอบแนวทางร่วมกันจะส่งเสริมให้บุคลากรของไทยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ หลักสูตรและวิธีการอบรมแบบต่อเนื่อง ช่วยให้ประหยัดเวลาและงบประมาณลง ส่งเสริมให้ไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนงานที่เข้าไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเสนอข้อมูลและแนวคิดของบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีภาพรวมของประเทศด้วย

เสนอ 4 แนวทางพัฒนาไอที

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ของประเทศไทย ควรประกอบด้วยเงื่อนไข 4 ประการ ได้แก่ 1. สถานและความพร้อมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต ทักษะฝีมือแรงงาน โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแข่งขัน 2. ความต้องการของตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น โทรคมนาคม เป็นต้น และ 4. นโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ที่มีต่อการแข่งขัน โดยนโยบายของรัฐควรสร้างสภาพแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมให้เอื้อสำหรับการพัฒนาที่สามารถแข่งขันได้ การกำหนดเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนเพื่อเอื้อต่อการผลิตให้อยู่ในเขตที่มีโครงสร้างและอุตสาหกรรมสนับสนุนการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการส่งเสริมฝีมือแรงงาน โดยการจัดตั้งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติด้านไอทีทำให้อุตสาหกรรมเกิดความเข้มแข็ง

เอชพีตั้งเป้าโต 10%

สำหรับผลการดำเนินงานปีนี้บริษัทตั้งเป้าโต 10% โดยตลาดใหญ่ยังเน้นที่ภาครัฐบาล เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่มีงบประมาณแน่นอน รวมถึงแผนงานการส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หากรัฐใช้นโยบายด้านราคากับพีซี บริษัทก็จะปรับไปจำหน่ายสินค้าด้านสตอเรจ เซิร์ฟเวอร์ หรือผลิตอื่น เป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.