"ทักษิณ" ชูแผนพัฒนาคน-ซอฟต์แวร์ -ปฏิรูประบบราชการ ยกระดับการใช้ไอซีที

ต้องมีการประสานงานการใช้ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ลดการซ้ำซ้อน โดยจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX: Government Data Exchange) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) หรือข้อมูลเชิงพื้นที่, จัดทำบัตรประชาชนโดยใช้สมาร์ทการ์ด การทำเก็บข้อมูลประชากร โดยจะเริ่มข้าราชการก่อน แล้วขยายไปในประชาชนวงกว้าง ซึ่งคาดว่าจะทำได้ทั่วประเทศใน 7-8 ปี

 

ทักษิณ" สั่งลุยระดมความคิดรัฐ-เอกชน เสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาไอซีทีให้แล้วเสร็จ 25.. นี้ พร้อมชู 3 กรอบการพัฒนา ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร-ซอฟต์แวร์ และการปฏิรูปราชการ โดยใช้ไอซีที การปฏิรูปราชการที่ต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ จะมีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งยังขาดการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น

 

ล่าสุด พ... ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ของไทยขึ้น เพื่อนำผลที่ได้มาใช้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของกระทรวงดังกล่าวด้วย ซึ่งการประชุมได้ข้อสรุปยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีแนวคิดที่จัดตั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ เป็น SIPA: Software Industry Promotion Agency ซึ่งจะเน้นการให้บริการกับเอกชนในจุดเดียว (วัน-สต็อป ช็อป) ด้านภาษีศุลกากร การส่งเสริมการลงทุน การตรวจคนเข้าเมือง สำหรับหน่วยงานนี้จะอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้อาจตั้งเป็นคณะกรรมการภายใต้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ภาครัฐต้องเป็นผู้เปิดตลาดภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในไทย รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยปรับปรุง ถ้าระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านการเงิน ซึ่งจะใช้กลไกของหน่วยงานรัฐ เช่น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ที่จะแปรสภาพเป็นเอสเอ็มอี แบงก์ในอนาคตดให้เข้ามาอนุมัติสินเชื่อ สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้

2. การพัฒนาบุคลากร ที่ต้องทำสองแนวทางขนานกัน ทั้งการพัฒนาครู อาจารย์และนักวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ความรู้วิชาชีพ โดยต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนกับสถาบันการศึกษามากขึ้น พร้อมกันนี้ได้กำหนดการฝึกบุคลากรและอุตสาหกรรรมให้รับกัน อีกทั้งให้พิจารณาจ้างชาวต่างชาติผู้มีวิชาการเข้ามาฝึกอบรม ซึ่งการพัฒนากำลังคนนี้จะเป็นมาตรการเร่งด่วน ของอุตสาหกรรมที่เป็นภารกิจของ SIPA ด้วย

3. การปฏิรูปราชการและไอซีที กับการบริหารงานของภาครัฐเพื่อก้าวสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-กอฟเวิร์นเม้นท์) โดยมีแนวคิดที่จะทำระบบสารสนเทศ (อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม) ของราชการที่สองคล้องกับแนวนโยบายการปฏิรูปราชการที่กระจายให้ไปในภูมิภาค โดยต้องฝึกข้าราชการให้เป็นโนว์เลจ เวิร์คเกอร์ นอกจากนี้ ต้องมีการประสานงานการใช้ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ลดการซ้ำซ้อน โดยจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX: Government Data Exchange) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) หรือข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงการจัดทำบัตรประชาชนโดยใช้สมาร์ทการ์ด การทำเก็บข้อมูลประชากร โดยจะเริ่มข้าราชการก่อน แล้วขยายไปในประชาชนวงกว้าง ซึ่งคาดว่าจะทำได้ทั่วประเทศใน 7-8 ปี

 

... ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จะมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รวบรวมข้อเสนอของกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประการ และข้อเสนออื่นๆ เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

 

ใช้ต้นแบบจากอินเดีย

ด้านนายรอม หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือซอฟต์แวร์ปาร์ค กล่าวว่า แนวคิดเรื่อง SIPA ของไทย ใกล้เคียงกับอินเดียมาก โดยใช้หลักการให้บริการแบบวัน-สต็อป เซอร์วิส และการสื่อสารโทรคมนาคมและการเดินทางเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งซอฟต์แวร์ปาร์คในภาคเอกชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันอินเดียมีแฟรนไชส์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการส่งเสริมจากนโยบายรัฐกว่า 22 แห่งทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างดำเนินงานอีก 12 แห่ง สำหรับประเทศไทยเอง ในระดับรากหญ้า ตามสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดที่มีความพร้อมบุคลากร ก็ร่วมกับภาคเอกชนที่พื้นที่ และนักลงทุนต่างชาติ ในการจัดตั้งซอฟต์แวร์ปาร์คด้วย ล่าสุด มีตัวอย่างโครงการความร่วมมือแล้ว ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมทำงานกับหอการค้าไทย-สวีเดน รวมทั้ง ความร่วมมือในรูปแบบใกล้เคียงกัน ที่กระจายอยู่อีกหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งหาก SIPA ตั้งขึ้น ก็จะมีบทบาทให้เกิดแฟรนไชส์ ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในภาคเอกชนได้ง่ายขึ้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.