"ซีเกท-เวสเทิร์นดิจิตอล" ขยายการลงทุน ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 17,000 ล้านบาท

รายงาน

รัฐบาล พ...ทักษิณ ชินวัตร ได้กำหนดนโยบายให้การส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการสร้างความชำนาญ ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยการให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่กิจการที่มีลักษณะที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความรู้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ด้วยการ "ยกเว้น" ภาษีนิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดวงเงิน และการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้ประกอบการ

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive หรือ HDD) จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ที่มีความสำคัญกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้การส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากไทยจัดเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่สำคัญ มียอดการส่งออกเฉลี่ยปีละ 200,000 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสิงคโปร์ มีส่วนแบ่งการผลิตประมาณร้อยละ 17 ในปี 2546 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 ในปี 2547 นอกจากนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวที่มีลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง BOI ก็ได้ให้การส่งเสริมเป็นพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ที่สุดของโลก 4 บริษัทจากผู้ผลิตทั้งหมด 12 ราย ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตอยู่ ในประเทศไทยแล้ว ได้แก่ บริษัทฟูจิตสึ (ไทยแลนด์), บริษัทไอบีเอ็มสตอเรจโปรดักส์, บริษัทเวส เทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) และบริษัทซีเกท เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 56,200 ล้านบาท จากจำนวนโครงการลงทุน 14 โครงการ  ล่าสุดกลุ่มผู้ผลิต HDD รายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้ตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนเพิ่ม คิดเป็นมูลค่า 17,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

1) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ hard disk drive กำลังการผลิต 66 ล้านตัว/ปี ตั้งโรงงานที่นครราชสีมา เงินลงทุน 11,637 ล้านบาท การจ้างงาน 4,064 คน การลงทุนนี้จะทำให้บริษัทผลิต HDD ที่เสร็จสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยไม่ต้องส่งไปประกอบที่ประเทศสิงคโปร์อีก ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุนก็คือ เพิ่มศักยภาพในการลงทุนในประเทศไทย เพิ่ม โอกาสให้บุคลากรในการเข้าถึงเทคโนโลยีการบริการ การตลาด และการบริการจัดการ เป็นฐานการผลิตในประเทศไทย จะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ออกแบบในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย วิศกรและช่างจากโรงงานโคราชจะได้รับการอบรมในประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานการผลิตสินค้า ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมากกว่าการใช้แรงงานราคาถูก เนื่องจากจะมีการนำเครื่องจักรซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น
2) บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับการส่งเสริมการลงทุน HDD และ ชิ้นส่วน กำลังการผลิต 24 ล้านตัว/ปี ตั้งโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา เงินลงทุน 5,876 ล้านบาท เป็นการผลิตเพิ่มจากโครงการที่ดำเนิน การอยู่แล้วในประเทศไทย โดยทั้ง 2 โครงการกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 73,000 ล้านบาท นอกจากนั้น การส่งเสริมสนับสนุนไม่เพียง แต่จะทำให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้รับประโยชน์เท่านั้น ยังจะส่งอานิสงส์ให้กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยอีกจำนวน 31 ราย ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน และหากได้มีการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป็นคลัสเตอร์ ก็จะทำให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งมากขึ้น

แม้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของประเทศไทยจะถือว่ามีมูลค่าสูงพอสมควร แต่ก็ยังเป็นฐานการผลิตใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดโลกประมาณร้อยละ 40 มีมูลค่าการขาย 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 18 มีมูลค่าการขาย 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทาง BOI เชื่อว่าสาเหตุที่ผู้ผลิต HDD ทั้ง 2 รายตัดสินใจขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นจีน-มาเลเซีย เป็นเพราะไทยมีจุดแข็ง 3 ด้านด้วยกัน คือ 1)ไทยมีอุตสาหกรรม HDD ในฐานที่ค่อนข้างใหญ่ โดยมีจำนวนผู้ผลิต HDD 4 อันดับแรกของโลกอยู่ที่นี่ 2)ไทยมีวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนี้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยมาอย่างยาวนานเกือบ 20 ปี และ 3)ไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ผลิตชิ้นส่วน HDD จำนวนมาก โดยขาดเฉพาะการผลิต disk media กับ wafer เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังสำหรับอุตสาหกรรม HDD ในประเทศไทยก็คือ การย้ายฐานการผลิตไปจีน เนื่องจากจีนเองก็มีจำนวนผู้ผลิต HDD รายใหญ่ที่สุดของโลก 3 ใน 4 ตั้งอยู่ในจีนเช่นกัน ล่าสุดบริษัทซีเกทเองก็ตัดสินใจที่จะตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วน HGA กับ HSA ในจีนแล้วเช่นกัน จากเดิมที่ชิ้นส่วนทั้ง 2 ประเภทนี้ต้องนำเข้าจากโรงงานในประเทศไทย ดังนั้นที่ผ่านมา BOI จึงตัดสินใจนำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม HDD เป็นการเฉพาะมาใช้ ด้วยการกำหนดวงเงิน "ยกเว้น" ภาษีเงินได้ขั้นสูงไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

ล่าสุด BOI ยังให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ทั้งอุตสาหกรรม HDD กับผู้ผลิตชิ้นส่วน HDD ด้วย เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสถาปนาคลัสเตอร์ขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ด้วยการกำหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไปและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.