เอกชนแนะใช้กลไกตลาด คุมราคาซอฟต์แวร์

ภาคเอกชนชี้ราคาซอฟต์แวร์ ควรปล่อยตามกลไกตลาด เหตุหามาตรฐานต้นทุนยาก ระบุนโยบายควบคุมซีดีซอฟต์แวร์ ต้องมีมาตรการรอบคอบ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากความเข้าใจของเจ้าหน้าที่

 

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (เอทีเอสไอ) เห็นว่า การควบคุมราคาซอฟต์แวร์ จะทำได้ยากและควรปล่อยให้เป็นกลไกตลาด ทั้งมาตรการที่เกิดขึ้นเป็นการปราบปรามส่วนค้าปลีก ซึ่งซอฟต์แวร์มัลติมีเดียราคาไม่สูง เพียงโปรแกรมละ 150-200 บาท หากปราบปรามได้จริง แล้วผู้ผลิตขึ้นราคาสินค้าลิขสิทธิ์ จึงค่อยใช้กลไกการควบคุมราคา

 

ด้านนายโรแลน ชาน จากกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) กล่าวว่า ซอฟต์แวร์เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน ภายใต้บรรจุภัณฑ์กล่องซีดีขนาดเท่ากัน อาจมีซอฟต์แวร์ต้านไวรัสราคา 1,500 บาท จนถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือต่างๆ (ทูลล์) ราคาหลายหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับประเภทซอฟต์แวร์จึงยากที่จะควบคุมราคา อีกทั้งปัญหาใหญ่ของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่กลุ่มองค์กรที่ใช้งานโปรแกรมธุรกิจ โดยตัวเลขมูลค่าการสูญเสียจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์บิสซิเนส ซอฟต์แวร์ทั่วโลกปี 2544 อยู่ที่ 40% หรือ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะในประเทศไทยเองปีที่ผ่านมามีมูลค่าการละเมิด 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 77% เทียบจากปี 2540 ไทยมีอัตราละเมิด 84%

 

แนะอุดช่องว่างของปัญหา

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศลบชาตรี ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตและเกม กล่าวว่า นโยบายควบคุมซีดีซอฟต์แวร์นั้น รัฐต้องหามาตรการที่รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ และตำรวจที่จะเข้าตรวจสอบ จับกุม เนื่องจากมีทั้งซีดีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และฟรีซอฟต์แวร์ หรือโอเพ่นซอร์ส แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ ทั้งต้องพิจารณาว่า การกำหนดราคาจะอาศัยมาตรฐานใดประเมินต้นทุนซอฟต์แวร์ และราคาระดับใดที่คนไทยยอมรับได้

 

นายจำรัส สว่างสมุทร เลขาธิการ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า การควบคุมราคาซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะจะใช้มาตรฐานใดควบคุม เพราะซอฟต์แวร์เป็นสินค้าที่ต้องลงทุนวิจัยและค้นคว้า ยากต่อการเฉลี่ยเป็นต้นทุนชัดเจนต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้นแล้วปัจจุบัน ราคาซอฟต์แวร์ทั่วโลกเป็นสินค้าราคาตลาด ผู้ตั้งสินค้าราคาแเพงก็อาจไม่มีผู้ซื้อ

 

ส่วนนายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การควบคุมราคาซีดีซอฟต์แวร์นั้น ต้องพิจารณารายละเอียดของประเภทซอฟต์แวร์ ทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ (โอเอส) และระบบงาน หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงการใช้งานในแต่ละกลุ่มธุรกิจด้วย เช่น การศึกษา, ภาครัฐ ซึ่งในส่วนของตลาดองค์กรธุรกิจควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

 

ทั้งนี้นโยบายภาครัฐ อยู่ในระหว่างการร่างระเบียบกฎเกณฑ์เพิ่มเติมแนบในกฎกระทรวงให้ "ซีดี" เป็นสินค้าควบคุม ที่ครอบคลุมถึงซีดีซอฟต์แวร์ รวมถึงการตั้งสินบนนำจับ คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.