Automatic Meter Reading :AMR

ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading :AMR)

ส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟไปยังศูนย์บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

โดยไม่ต้องใช้พนักงานของการไฟฟ้าออกไปจดบันทึกการใช้ไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้า

คุณสมบัติ/เทคโนโลยี

เป็นการสร้างต้นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (RTU) เพื่อที่ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Single Phase สามารถที่จะส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่ตัว Concentrator ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์แต่ละตัวที่ต่อกับหม้อแปลงตัวเดียวกันกับที่ Concentrator ต่ออยู่ เพื่อส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟไปยังศูนย์บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยไม่ต้องใช้พนักงานของการไฟฟ้าออกไปจดบันทึกการใช้ไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้า

ลักษณะการดำเนินงาน

การที่จะให้ตัว RTU สามารถตรวจจับการใช้ไฟของมิเตอร์ จะต้องมีการแปลงการหมุนของจานในมิเตอร์มาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อน เพื่อให้ง่ายในการตรวจจับการหมุนของจาน จึงใช้ Photoreflective Sensors ตรวจจับการหมุนของจาน ทำให้สามารถคำนวณเป็นค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ และบันทึกเก็บไว้ใน EEPROM เมื่อ Concentrator ถามมาก็จะส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าไปให้ทั้ง Concentrator ทราบโดยการส่งผ่านข้อมูลนี้จะส่งผ่านทาง Power Line โดยใช้เทคนิค Spread Spectrum Carrier

  • ปรับปรุงการติดตั้งค่า RTU ให้สามารถติดตั้งกับมิเตอร์ได้หลายชนิด และให้ติดตั้งง่ายขึ้น
  • เพิ่มเติมในส่วนของการรวบรวมข้อมูลจาก Concentrator ให้ไปรวมอยู่ที่ Center เพื่อให้สามารถทำระบบ billing ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ฯ ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้พนักงานของการไฟฟ้าออกไปจดบันทึกการใช้ไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้า
  • รองรับการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา (Time of Use Rate) เพื่อลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลง

วิจัยและพัฒนาโดย งานวิจัยระบบสื่อสารแบบใช้สาย

สอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่หน้า 248

รหัสผลงาน BT305-43

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โทร. (662) 644-8150..9 ต่อ 610, 656..9 โทรสาร (662) 644-8137..8

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.