เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : ตลาดส่งออกชะลอตัว

 

ในปี 2544 การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากที่เคยขยายตัวถึงร้อยละ 12.8 ในปี 2543 โดยมีมูลค่าส่งออก 346,589.2 ล้านบาท สูงขึ้นเล็กน้อยจาก 344,048.7 ล้านบาทของปี 2543 จึงทำให้สัดส่วนรายได้จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบลดลงเหลือร้อยละ 12 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด เมื่อเทียบกับร้อยละ 12.4 ในปี 2543 แต่ยังคงเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของไทย ขณะที่การนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 6 ของการนำเข้าทั้งหมด โดยมีมูลค่านำ เข้า 167,703.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.6 ชะลอลงจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 59.7 ในปี 2543

 

ตลาดส่งออกหลักเปลี่ยนจากสหรัฐฯ เป็นสิงคโปร์

การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เคยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักอันดับหนึ่งในช่วง 3 ปีก่อนหน้า (2541-2543)  ได้ลดลงเป็นลำดับ   จากสัดส่วนร้อยละ 27.3 ของมูลค่าส่งออกในปี 2541  เหลือร้อยละ 20.6 ในปี 2543 และในปี 2544 การส่งออกไปสหรัฐฯ มีมูลค่าส่งออก 71,462.6 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 10.7 จากปี 2543 ขณะที่การ ส่งออกไปสิงคโปร์กลับขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.8 ของมูลค่าการส่งออก ในปี 2541 เป็นร้อยละ 21.7 ในปี 2544 โดยในปี 2544 การส่งออกไปสิงคโปร์มีมูลค่า 75,309.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.9 จากปี 2543 เนื่องจากสหรัฐฯ ประสบปัญหาเศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากการก่อวินาศกรรมที่ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าลดลง ขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของสหรัฐฯ ได้ปรับตัวนำเข้าจากไทยมากขึ้น

 

สหภาพยุโรปยังขยายตัวได้ดี

การปรับตัวของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อใช้เงินสกุล “ยูโร” เพียงสกุลเดียวในกลุ่มและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความตื่นตัวของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (Linux) ทำให้ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์ที่มีมูลค่านำเข้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากไทยสูงเป็นอันดับ 4 รองจากสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ในปี 2544 มีมูลค่านำเข้า 26,790.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปี 2543 นอกจากนั้นเบลเยี่ยม เยอรมนี ไอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส  และอิตาลีต่างนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้การนำ เข้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในปี 2544 ของสหภาพยุโรปมีมูลค่า 67,992.6 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 12.9 จากปี 2543

 

 

อาเซียนยังคงมีมูลค่าตลาดสูงสุด

               การส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในปี 2544 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่า 94,355.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 27.2 ของมูลค่าส่งออกรวม โดยมีสิงคโปร์เป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งในปี 2544 เป็นมูลค่า 75,309.8 ล้านบาท ติดตามด้วยมาเลเซีย 11,553.3 ล้านบาท และฟิลิปปินส์ 7,272.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21.7, 3.3 และ 2.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม ตามลำดับ

 

ตลาดอื่น ๆ ยังเติบโตต่อเนื่อง

การส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยังตลาดอื่น นอกเหนือจากตลาดหลักกลับมีแนวโน้มที่แจ่มใสขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในแถบเอเชียที่พัฒนาก้าวเข้าสู่ยุคของการสื่อสารด้านสารสนเทศมากขึ้น เพื่อการติดต่อธุรกิจพร้อมกับการประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่ขยายตัวมากขึ้น ดังจะพิจารณาได้จากการขยายตัวของตลาดดังกล่าวที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.0 ของมูลค่าส่งออกรวมในปี 2541 เป็นร้อยละ 22.8 ในปี 2544 โดยตลาดที่มีศักยภาพในการขยายตัวคือ จีน ฮ่องกง อินเดีย และเกาหลีใต้

 

 

 

 

 

ตลาดส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบสำคัญของไทย

ประเทศ

มูลค่า
(
ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

สัดส่วน
(
ร้อยละ)

2541

2542

2543

2544

2541

2542

2543

2544

2541

2542

2543

2544

1.รวมทั้งสิ้น

320,525.6

304,982.2

344,048.7

346,589.2

45.5

-4.8

12.8

0.7

100.0

100.0

100.0

100.0

2.อาเซียน

86,470.3

90,244.2

95,056.9

94,355.6

4.0

4.4

5.3

-0.7

27.0

29.6

27.6

27.2

3.สหภาพยุโรป

62,923.4

58,317.3

60,211.0

67,992.6

61.0

-7.3

3.2

12.9

19.6

19.1

17.5

19.6

4.ญี่ปุ่น

25,897.7

22,735.7

36,111.5

33,662.1

26.5

-12.2

58.8

-6.8

8.1

7.5

10.5

9.7

5.สหรัฐอเมริกา

87,417.4

77,930.8

80,015.0

71,462.6

87.3

-10.9

2.7

-10.7

27.3

25.6

23.3

20.6

6.ประเทศอื่น ๆ

57,816.7

55,754.1

72,654.4

79,116.3

86.9

-3.6

30.3

8.9

18.0

18.3

21.1

22.8

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2544 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

 

จีนและฮ่องกงนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

การส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยังจีนและฮ่องกงขยายตัวต่อเนื่องเกินกว่าร้อยละ 25 ในปี 2543 และปี 2544 เนื่องจากการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลที่ขยายตัวอย่างมากของจีน ซึ่งรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนในการพัฒนาได้เป็นปัจจัยเสริมให้มีการนำเข้ามากขึ้น กล่าวคือในปี 2544 จีนนำเข้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากไทยเป็นมูลค่า 22,483.8 ล้านบาท สูงขึ้นถึงร้อยละ 30 จากปี 2543 ส่วนฮ่องกงนำเข้าเป็นมูลค่า 11,802.4 ร้อยละ 35.3 จากปี 2543

 

อินเดียตลาดใหม่ในเอเชียใต้

ผลจากการเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของอินเดียที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางนักเขียนโปรแกรมในภูมิภาคเอเชีย ทำให้การนำเข้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 546.7, 358.1 และ 71.7 ในปี 2542-2544 ตามลำดับ ทำให้มูลค่าการส่งออกไปอินเดียเพิ่มจาก683 ล้านบาทในปี 2542 เป็น 5,370.4 ล้านบาทในปี 2544


 

ตลาดส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 15 ประเทศแรกของไทย

ประเทศ

มูลค่า
(
ล้านบาท)

อัตราการ
ขยายตัว (ร้อยละ)

สัดส่วน
(
ร้อยละ)

2541

2542

2543

2544

2541

2542

2543

2544

2541

2542

2543

2544

1.สิงคโปร์

63,423.7

66,572.1

69,783.1

75,309.8

-1.8

5.0

4.8

7.9

19.8

21.8

20.3

21.7

2.สหรัฐอเมริกา

87,417.4

77,930.8

80,015.0

71,462.6

87.3

-10.9

2.7

-10.7

27.3

25.6

23.3

20.6

3.ญี่ปุ่น

25,897.7

22,735.7

36,111.5

33,662.1

26.5

-12.2

58.8

-6.8

8.1

7.5

10.5

9.7

4.เนเธอร์แลนด์

31,185.8

28,518.7

26,143.6

26,790.4

99.3

-8.6

-8.3

2.5

9.7

9.4

7.6

7.7

5.จีน

21,703.3

13,008.6

17,301.2

22,483.8

203.2

-40.1

33.0

30.0

6.8

4.3

5.0

6.5

6.ไต้หวัน

13,183.9

18,661.3

22,316.3

17,928.0

160.7

41.5

19.6

-19.7

4.1

6.1

6.5

5.2

7.สหราชอาณาจักร

14,079.3

15,696.4

16,234.9

15,815.2

30.8

11.5

3.4

-2.6

4.4

5.1

4.7

4.6

8.ฮ่องกง

6,384.2

7,032.2

8,724.1

11,802.4

-2.3

10.1

24.1

35.3

2.0

2.3

2.5

3.4

9.มาเลเซีย

15,131.6

13,173.4

16,350.0

11,553.3

-3.3

-12.9

24.1

-29.3

4.7

4.3

4.8

3.3

10.เบลเยี่ยม

1,164.8

3,740.1

5,784.1

7,993.2

80.7

221.1

54.7

38.2

0.4

1.2

1.7

2.3

11.ฟิลิปปินส์

7,715.6

10,271.2

7,950.1

7,272.4

179.5

33.1

-22.6

-8.5

2.4

3.4

2.3

2.1

12.เม็กซิโก

5,665.6

4,524.0

5,384.6

7,040.0

228.9

-20.1

19.0

30.7

1.8

1.5

1.6

2.0

13.เกาหลีใต้

1,882.2

3,837.6

5,551.7

6,697.3

24.6

103.9

44.7

20.6

0.6

1.3

1.6

1.9

14.เยอรมนี

5,703.7

3,992.4

5,351.8

6,439.4

115.2

-30.0

34.0

20.3

1.8

1.3

1.6

1.9

15.อินเดีย

105.6

683.0

3,128.6

5,370.4

-65.1

546.7

358.1

71.7

0.0

0.2

0.9

1.5

รวม 15 ประเทศ

300,644.3

290,377.6

326,130.5

327,620.2

48.7

-3.4

12.3

0.5

93.8

95.2

94.8

94.5

อื่น

19,881.2

14,604.5

17,918.5

18,968.9

9.5

-26.5

22.7

5.9

6.2

4.8

5.2

5.5

มูลค่ารวม

320,525.6

304,982.2

344,048.7

346,589.2

45.5

-4.8

12.8

0.7

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2544 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

 

สรุป
             
แม้ตลาดโดยรวมของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในตลาดหลักจะขยายตัวไม่มากนัก แต่ในตลาดอื่น ๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ส่งออกที่จะพิจารณาถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของตลาดดังกล่าว

 

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.