โครงการการสัมมนา "ประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของภาครัฐแบบออนไลน์"

 

1.    หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น

ในองค์กรทางธุรกิจ การค้า หรือแม้กระทั่งองค์กรในภาครัฐเองก็ตาม เนื่องด้วยคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตที่สามารถบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถสนับสนุนข้อมูลแก่ประชาชนเมื่อต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อความสะดวกและลดความล่าช้าในการติดต่องานราชการ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกฎระเบียบต่างๆ ไปสู่ประชาชน และเป็นช่องทางในการรับ

คำติชมและข้อเรียกร้องจากประชาชนอีกด้วย นำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

            ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ระบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็วมากที่สุด จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการข้อมูลแก่ประชาชนทางอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยการสร้างเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนประตูสู่เครือข่ายภาครัฐขึ้นที่  www.thaigov.net ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการต่างๆ แก่หน่วยงานของรัฐ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและติชมการบริการของรัฐได้

            ในอนาคต Thaigov.net จะได้รับการพัฒนาไปสู่ระบบการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (Thaigov.net one stop service system) ซึ่งจะสามารถทำธุรกรรมบางอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อาทิเช่น

สามารถยื่นคำร้องต่างๆ ได้, สามารถตรวจสอบสถานภาพของเรื่องที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานได้  ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะมีการพัฒนาไปสู่ระบบสมาชิก และระบบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก โดยระบบจะจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ, การบริการเตือนผ่านจดหมายเล็กทรอนิกส์ (G-Reminder), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การให้บริการที่จำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวบุคคล เป็นต้น 

 

2.    วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1    เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ได้รับทราบและเข้าใจในแนวคิดของการจัดทำระบบเพื่อการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและบริการของภาครัฐและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนต่อไป

            2.2  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานของรัฐต่อระบบดังกล่าว

 

3.    กลุ่มเป้าหมาย

CIO ของกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ หรือผู้แทน  จำนวนประมาณ 30 คน

 

4.    กำหนดการ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2544     ห้องสุโขทัย 2  โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  

13.00-13.30.             ลงทะเบียน

13.30-14.00.             กล่าวนำโดย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล

                                    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

14.00-14.15.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-15.30.             การสาธิตเรื่อง  “ประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของภาครัฐแบบออนไลน์”

                                    โดย ดร.ปิยะ ตัณฑวิเชียร  หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาบริการ  สำนักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

15.30-16.30.             อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

5.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1    เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ

5.2    เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตที่สะดวก และรวดเร็ว

 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.