กำหนดการ

เวทีอุตสาหกรรม “ประเทศไทยควรจะวิจัย ECTI+A ในทิศทางใด

 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2544 เวลา 12.00 ถึง 17.30.

ห้องบอลรูม เอ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ

----------------------------------------------------

 

12.00 - 12.30.                    ลงทะเบียน (หน้าห้องบอลรูม เอ)

12.00 – 13.00.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 13.30.                   กล่าวเปิดงาน

                                                โดย .ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดประชุม เวทีอุตสาหกรรม “ประเทศไทยควรจะวิจัย ECTI+A ในทิศทางใด

                                                โดย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

13.30 – 16.45.   แบ่งกลุ่มย่อยเข้าสู่กระบวนการคัดสรรโครงการฯ (5 กลุ่ม)

E : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   โดย ดร.พันธ์ศํกดิ์  ศิริรัชตพงษ์

C : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง   โดย ดร.รอยล  จิตรดอน

T : เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดย นายปราโมทย์  ศรีสุขสันต์

I : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมภาษา และความรู้   โดย ดร.วิรัช  ศรเลิศล้ำวานิช

A : การประยุกต์เทคโนโลยี   โดย ... นงคราญ  ชมพูนุท

16.45 – 17.30.   สรุปผล และ ตอบข้อซักถาม

E : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   โดย ดร.พันธ์ศํกดิ์  ศิริรัชตพงษ์

C : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง   โดย ดร.รอยล  จิตรดอน

T : เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดย นายปราโมทย์  ศรีสุขสันต์

I : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมภาษา และความรู้   โดย ดร.วิรัช  ศรเลิศล้ำวานิช

A : การประยุกต์เทคโนโลยี   โดย ... นงคราญ  ชมพูนุท

                             นำสรุป โดย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล

 

 

-----------------------------------------

 

กำหนดการกลุ่มย่อย

13.30 – 13.45.                   ผู้บริหารโครงการหลัก (E C T I + A) นำเสนอภาพรวมโครงการ และวิธีการประชุม

(15 นาที)                 พร้อมตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดสรรโครงการฯ

13.45 – 16.30.   หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย นำเสนอโครงการ (โครงการละ 5 – 10 นาที)

(165 นาที)                               พร้อมตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดสรรโครงการฯ

16.30 – 16.45.                   ผู้บริหารโครงการหลัก (E C T I + A) นำสรุป การจัดอันดับความเร่งด่วนของโครงการฯ

 (15 นาที)                               

 

 

-----------------------------------------

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.