วันเทคโนโลยีไทย

ความเป็นมา

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ให้ความเห็นชอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "วันเทคโนโลยีของไทย" ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2544 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย


หลักการ
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายพระเกียรติเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"
 • วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีได้รับการประกาศเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"
 • รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งด้านสำคัญด้านหนึ่งกำหนดให้ส่งเสิรมเทคโนโลยีเพื่อความเข้มแข็งของภาคการผลิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน


 • กำหนดการสัมมนา
  วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544
  ภาคบ่าย
  13.00 - 14.00 น. ลงทะเบียนภาคบ่าย
  14.00 -14.15 น. กล่าวรายงานโดย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  14.15 - 14.30 น. กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  14.30 - 16.30 น. การอภิปรายเรื่อง "ในหลวงกับเทคโนโลยีไทย" ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  ร่วมอภิปรายโดย
  ฯพณฯ องคมนตรี ดร.อำพล เสนาณรงค์
  ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย
  ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศสกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
  ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
  16.30 น. ปิดการสัมมนา
   
  วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2544
  ภาคเช้า
  08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนภาคเช้า
  09.30 - 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง "ในหลวงกับทรัพยากรธรรมชาติ สู่เทคโนโลยีระดับสูง"
  ดำเนินการอภิปรายโดย
  รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ รองประธานสภามนตรี สสวทท.
  ร่วมอภิปรายโดย
  นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง
  ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัดกรุงเทพมหานคร
  นายสมิทธิ์ ธรรมสโรช
  ดร. เย็นใจ เลาหวณิช นายกสมาคมการประดิษฐ์ไทย
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  ภาคบ่าย
  13.00 - 14.00 น. ลงทะเบียนภาคบ่าย
  14.00 - 16.30 น. การอภิปรายเรื่อง "ในหลวงกับทฤษฎีใหม่"
  ดำเนินการอภิปรายโดย
  รศ. สุภาพ ภู่ประเสริฐ เลขาธิการ สสวทท.
  ร่วมอภิปรายโดย
  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม หัวหน้าสำนักประสานงานเครือข่ายป่าตะวันออก
  ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ สสวทท.
  16.30 น. ปิดการสัมมนา
   
  วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2544
  ภาคเช้า
  08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนภาคเช้า
  09.30 - 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง "ในหลวงกับเทคโนโลยีการเกษตรและชลประทาน"
  ดำเนินการอภิปรายโดย
  ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สวทช.
  ร่วมอภิปรายโดย
  ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  นายปราโมทย์ ไม้กลัดสมาชิวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
  นายวราวุธ ขันติยานนท์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  ภาคบ่าย
  13.00 - 14.00 น. ลงทะเบียนภาคบ่าย
  14.00 - 16.30 น. การอภิปรายเรื่อง "ในหลวงกับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ"
  ดำเนินการอภิปรายโดย
  ผศ. บวร ปภัสราทรคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ร่วมอภิปรายโดย
  นายอุดม จะโนภาษสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
  ดร. สุธี อักษรกิตติ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
  ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม หัวหน้าสำนักประสานงานเครือข่ายป่าตะวันออก
  พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกลเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
  16.30 น. ปิดการสัมมนา
  ต้องการแบบฟอร์มเข้าร่วมงานสัมมนา โหลดได้ -> ที่นี่
   
  Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.