งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2562

Facebook
Twitter
NECTEC-ACE 2019
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2562
NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019
“ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ลงทะเบียน https://www.nectec.or.th/ace2019/
Cinque Terre
ลงทะเบียนฟรี! https://www.nectec.or.th/ace2019

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเจริญเติบโตและความเท่าเทียมกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนนั้น มีปัจจัยสำคัญมาจากการสร้างรากฐานด้านต่างๆ ของประเทศให้เข้มแข็ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือ เนคเทค เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นในงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานรากทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ให้แก่ประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี เนคเทค ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนา สะสมองค์ความรู้ พัฒนาผลงานวิจัยที่พร้อมจะให้ภาครัฐและภาคเอกชนนำไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ ทำให้การพัฒนาประเทศเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้าเนคเทคได้วางแนวทางการวิจัยไว้อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์องค์กร คือ “เป็นฐานรากสำคัญ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศ” โดยการสร้างความแตกต่าง (Differentiate) ของผลงานและการประยุกต์ใช้งานก่อนนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก ทั้ง 8 ด้าน (TOPs : Target Output Profiles) ได้แก่ ด้านบูรณาการข้อมูลประชากร อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เซนเซอร์คุณภาพสูง การศึกษาอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ เอไอสัญชาติไทย ไอทีเพื่อสุขภาพ และ เมืองอัจฉริยะ รวมทั้งริเริ่มให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญในอนาคตในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เนคเทคได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับพันธมิตร เพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปี เนคเทคจึงจัดให้มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเป็นเวทีในการพบปะ รับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมหารือ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2562 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019 (NECTEC – ACE 2019) กำหนดจัดในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ตามเป้าหมายหลัก ทั้ง 8 ด้านข้างต้น และภายในงานจะมีการนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

การสัมมนาวิชาการ

เวทีนำเสนอแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงการนำเสนอแนวทางผลักดันผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงของเนคเทคและเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วยหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ 14 หัวข้อ

การนำเสนอผลงานนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการประจำปี 2562 จะมีการนำเสนอผลงานของเนคเทคที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ด้วยงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด และแสวงหาพันธมิตรร่วมวิจัย ขยายผลการใช้งาน โดยมีผลงานที่น่าสนใจ กว่า 50 ผลงาน อาทิ

  • ด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบยุทธศาสตร์ประเทศ (Strategic Big Data)
  • ด้านเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)
  • ด้านโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
  • ด้านเซนเซอร์ยุทธศาสตร์ (Strategic Sensor Process and Device)
  • ด้านบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Service)
  • ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
  • ด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Intelligent Innovation for Education)
  • ด้านสุขภาวะดิจิทัล (Digital Wellness)

ซึ่งผลงานต่างๆ ที่นำเสนอนั้น ล้วนเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นจากทีมวิจัยของคนไทย เตรียมพร้อมสำหรับถ่ายทอดการใช้งาน และสามารถตอบโจทย์ทั้งในมิติของผู้ประกอบการที่ต้องการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดธุรกิจ ภาครัฐเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือกำหนดนโยบาย ตลอดจนผู้บริโภคปลายทางได้อย่างดี

Cinque Terre
ลงทะเบียนฟรี! https://www.nectec.or.th/ace2019