เยาวชนคนอาชีวะโชว์สกิลวิเคราะห์ข้อมูล Industry 4.0 คว้ารางวัลเวที IoT Hackathon 2022 Gen R ครั้งที่ 3

Facebook
Twitter
ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันสุดเข้มข้นตลอด 36 ชั่วโมงของเวที IoT Hackathon 2022 Gen R ครั้งที่ 3 ที่น้อง ๆ เยาวชนอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกทั้ง 12 ทีม สวมบทบาทการทำงานกับข้อมูลจริง 3 โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตดินสอ และโรงงานผลิตกระดาษชำระ โดยต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและแสดงผลผ่าน Dashboard ตามที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการฯ โจทย์การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ OEE, Production Monitoring, Power Management, Quality Control, Maintenance, Warehouse, โดยต้องนำข้อมูลมาประยุกต์เป็นแอปพลิเคชันในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ERP, การซ่อมบำรุง Motor, การแจ้งเตือนด้วยระบบ Andon, การจัดการข้อมูลบน Monitoring Room โดยมีระยะเวลาเพียง 36 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังต้องนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและ Dashborad แก่คณะกรรมการอีกด้วย
 
ในพิธีปิดและประกาศผลการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้กล่าวให้กำลังใจน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค สวทช. คุณสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และ คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของโครงการ
 
กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ยังมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมรับชมบรรยากาศการนำเสนอผลงาน และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สอบถามการทำงานจริง รวมถึงการเข้าฝึกงานและทำงานในสถานประกอบการอีกด้วย ได้แก่ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะ จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด, และคุณนิมิต ตั้งวรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

ประกาศผลรางวัล


 
นายธนพนธ์ ภูพานทอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นายชยพล สาลีผล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
นายภูริณัฐ แก้วแสงทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นางสาววลิตฐา จันภูงา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 
ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
ทีม 10 : IoT IO จั๊ย

นายเมธาสิทธิ์ ติยวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นายบุญญฤทธิ์ แย้มพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
นางสาวชญานันท์ วงศ์เจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ทีม 11 : Exclusive


นายวีรภัทร ไตรภพสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
นายอภิสิทธิ์ ละครเขต วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นายภาณุพงศ์ ปุญญะปัญญา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายพลพจน์ หลักคำ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
ทีม 8 : Possible Team
 
นายรัชชานนท์​ เข็มมณี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
นายสุทัศน์ ชาวนา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
นายอภิวัฒน์ พุ่มประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นางสาวหทัยชนก ท่าคร่อง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 
ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

ทีม 12 : Sen LEK sAP sAP
นายธนโชติ ก้านจักร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
นายณัฐกฤษ พุ่มบาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
นายพลัฏฐ์ อมาตย์ชยาภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นางสาวอชิรญา สมใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท