MENU
Banner

บุกภาคอีสาน “Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT”

2019iot-maker-khonkaen

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงาน "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มนักพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจ อุตสาหกรรมใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT ในอนาคตร่วมกัน

2019iot-maker-khonkaen

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค ร่วมพูดคุยและนำเสนอ แนวโน้มเทคโนโลยี IoT ในอนาคต การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ และการใช้งานจริงในประเทศไทย

2019iot-maker-khonkaen

ดร.ชยานนท์ วิเศษ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอแนวทางการรับทุนสนับสนุน สำหรับ SME ที่ต้องการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม และช่องทางที่นักพัฒนาเทคโนโลยีจะสามารถหาแหล่งทุนสำหรับพัฒนานวัตกรรม

2019iot-maker-khonkaen

ดร.สมพร เตียเจริญ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมนำเสนอการเตรียมความพร้อม จาก Maker สู่ธุรกิจ ผลงาน ของ Maker ที่จะมุ่งสู่การประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร

2019iot-maker-khonkaen

ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัยเนคเทค ร่วมนำเสนอกรณีศึกษาและแนวคิดการใช้เทคโนโลยี IoT ในธุรกิจการเกษตร

2019iot-maker-khonkaen

โดยมีกลุ่ม Maker และผู้ประกอบการ ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งาน ในอนาคต

2019iot-maker-khonkaen
2019iot-maker-khonkaen
NECTEC MAKER ขอนแก่น Khonkaen IOT

วันที่เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2562 12:41