เนคเทค สวทช. รับมอบโล่สัญลักษณ์อาคารลดคาร์บอน ประจำปี 2563

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนเคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคุณสิรินทร อินทร์สวาท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD) เข้าร่วมในพิธีรับมอบโล่สัญลักษณ์อาคารลดคาร์บอน ประจำปี 2563 – 2564 จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณสำหรับองค์กร/ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เป็นผู้มอบโล่ และเกียรติบัตรฉลากสิ่งแวดล้อม และการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน ผู้ผลิต และผู้ให้บริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม กว่า 100 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (Carbon Reduction Certification for Buildings) หรือ อาคารลดคาร์บอน คือ การรับรองที่แสดงถึงการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอาคาร มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของพนักงานเนคเทคทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร อาทิ

  • ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • การนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้งานภายในอาคาร
  • มีอุปกรณ์วัดสิ่งแวดล้อมในอาคาร
  • กิจกรรม “ดาดฟ้าสีเขียว” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  • ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ เครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ
  • การจัดการขยะ ของเสีย น้ำเสีย และมลพิษ
  • การดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ/ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างสม่ำเสมอ

จากการดำเนินงานทั้งหมดนี้ ทำให้อาคารเนคเทค สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2562 – 2563 ได้ถึง 158 ตัน