เนคเทค สวทช. จัดศึกษาดูงานแบบ Online ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
2021-visit-cpc

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป โดยมีนักวิจัยเนคเทคให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่

Internet of Things (IoT)
โดย คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน วิศกรทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ เนคเทค สวทช.
2021-visit-cpc
IoT หรือ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้ง สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ IoT สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้

AI and Data Analytics
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค – สวทช.

2021-visit-cpc
“Big Data” คือ ข้อมูลขนาดใหญ่ และการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จนเกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้หรือข้อเท็จจริงที่ได้มาพัฒนาต่อยอด หรือใช้ให้เกิดประโยชน์จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI ในการวิเคราะห์ หลายคนเข้าใจว่า AI คือหุ่นยนต์ แต่ความจริงแล้ว ที่ถูกต้องจริง ๆ ก็คือ AI ไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นสมองของหุ่นยนต์ต่างหาก สมองที่คอยสั่งการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาด โปรแกรม AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ เพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว คิดวิเคราะห์ และทำการตัดสินใจแทนมนุษย์ได้