คณะที่ปรึกษาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

Facebook
Twitter

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC นำโดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ศุภกร สิทธิไชย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณไชยศ เพียนจันทร์ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) คุณอภิรดี ขาวเธียร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนักวิจัยเนคเทค และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ดร.พนิตา ได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในระยะต่อไป 

คณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ได้แก่

  • โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน นำเสนอโดย คุณเอกชาติ หัตถา นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
  • ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT นำเสนอโดย คุณชำนาญ ปัญญาใส  นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
  • ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT นำเสนอโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค
  • ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง นำเสนอโดย คุณสุรพันธ์ ทองรังสี  วิศวกรอาวุโสทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
  • อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพมอเตอร์ Smart Sensor นำเสนอโดย คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ผู้จัดการศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC)
  • mcTEST แท่นทดสอบวัดคุณสมบัติมอเตอร์ และ HIL การทดสอบซอฟต์แวร์และการให้บริการ Hardware in the loop นำเสนอโดย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์  นักวิจัยทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP)
  • รถยนต์ดัดแปลงและอุปกรณ์ในการดัดแปลง (EV Conversion kit) นำเสนอโดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช  หัวหน้าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)