SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

Facebook
Twitter

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำทีมนักวิจัยให้การต้อนรับ ดร.ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้แทน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) โอกาสเข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) พร้อมด้วย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัยกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 65 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค สวทช.

ในโอกาสนี้ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ได้แนะนำศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และบริการต่างๆ โดยเน้นที่การให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงบริการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม (Thailand i4.0 Index) พร้อมทั้งขอเชิญคณะฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก SMC Membership

ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง นำเสนอสิทธิ์ประโยชน์มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยคณะฯ ขอคำปรึกษากฎเกณฑ์รับสิทธิ์ประโยชน์ BOI และ สนใจเข้าร่วมประเมินดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index)

ดร.พรพรหม อธีตนันท์ ได้นำเสนองานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Nectec-Ace 2022 แนวคิด Digital Technology for Sustainable Agriculture ขอเชิญคณะฯ เข้าร่วมงานและร่วมสนับสนุนจัดงานในด้านหัวข้อสัมมนา นิทรรศการ ซึ่งทางคณะฯ ยินดีและรับพิจารณาสนับสนุนงานประชุมวิชาการฯ

ทั้งนี้คณะฯ ได้เข้าชมระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ได้แก่ โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน , ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT , ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม และ ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง