เนคเทคนำแอปฯ “รู้ทัน” ร่วมสร้างเกราะป้องกันไข้เลือดออก “ชุมชนเพื่อชุมชน” อย่างยั่งยืนที่ จ.ชลบุรี

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. นำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” แอปพลิเคชันแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างเกราะป้องกันไข้เลือดออก “ชุมชนเพื่อชุมชน” อย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง กรมควบคุมโรค การนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ปี 2564 – 2565 พร้อมขยายผลและตอกย้ำแก่ชุมชม คาดหวังเกิดการสร้างความตระหนัก ความรู้ การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน สามารถดูแลป้องกันตนแอง เพื่อเป็นเกราะป้องกันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วม อาทิ มร. ยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ดร. พญ. ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า ในฐานะที่เนคเทค สวทช. มีบทบาทในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีได้นำ แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” มาแนะนำให้ได้รู้จัก มี ”รู้ทัน”ไว้ข้างกาย ทุกคนก็จะสามารถเช็คภัยสุขภาพที่อยู่รอบตัวได้เสมอ ไม่ว่าจะพักอยู่บ้าน ก่อนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคย จะได้เตรียมรับมือได้ทุกสถานการณ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน โดยปัจจุบันมีการดาวน์โหลดใช้งานทั่วประเทศกว่า 6,500 ครั้ง

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(สสจ.), เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี (สสอ.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.), ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าตำรวจ, ตัวแทนจากสำนักงานป่าไม้, ตัวแทนจากโรงเรียนกีฬา, ตัวแทนวัดในพื้นที่ ตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ โดยประมาณ 180 คน

เนคเทค-สวทช. ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด” เพื่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และนำไปใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ ปี 2559 จวบจนปัจจุบัน โดยสนับสนุนการจัดการ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ครบวงจร และหลายมิติ และใน ปี 2563 ได้ร่วมกันต่อยอด ทันระบาด ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพที่อยู่รอบตัว ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ โดยแจ้งเตือนความเสี่ยง ฯ ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก แต่ยังรวมถึง สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด พร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ ต่อไป