“KidBright” 1 ใน 5 เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC

Facebook
Twitter

วันที่ 23 และ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย เป็นตัวแทนทีม KidBright เข้าร่วมนำเสนอผลงาน KidBright ในงาน APEC Webinar: Digital Innovation and Educational Opportunities ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ APEC PPSTI 01 2021 Digital Innovation and Educational Opportunities ดำเนินการโดย National Agency for Research and Development ประเทศชิลี โดยโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนและผลักดันการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มเศรษฐกิจ APEC โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาหลังช่วงการระบาดของ Covid-19 พร้อมเน้นการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ผู้หญิงมีบทบาทในการร่วมพัฒนา ซึ่ง KidBright ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC ที่มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับ K-12

ซึ่งภายในงานฯ ดังกล่าว ได้มีการแนะนำข้อมูล KidBright ผ่านทางวิดีโอที่ทีมงานจากประเทศชิลีเป็นผู้ดำเนินการจัดทำให้ ( รับชมวิดีโอดังกล่าว ) โดยมีดร.เสาวลักษณ์ ร่วมนำเสนอข้อมูลในมุมการดำเนินงาน อุปสรรคและความท้าทายในการนำ KidBright ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงแผนในอนาคต