“เนคเทค” ร่วมเวิร์กช็อปเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพอาหาร ด้วย Thai School Lunch & KidDiary

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

21 พฤษภาคม 2562 นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพอาหาร และการนิเทศ ติดตามงานแบบเสริมพลังก้าวสู่แหล่งเรียนรู้โภชนาการสมวัย: Mobile Empowerng Evaluation Team (MEET)” เพื่อพัฒนาทักษะผู้นิเทศงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ให้เป็นกำลังสำคัญ หนุนเสริม กระตุ้นให้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายก้าวสู่แหล่งเรียนรู้โภชนาการสมวัยเร็วขึ้น ส่งผลต่อการลดภาวะอ้วนในเด็กปฐมวัย- เด็กวัยเรียน ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมทุนของ สสส. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกรมอนามัย

KidDiary, Thai School Lunch

โดยทางเนคเทคมี ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส จากหน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (พร้อมทีม) ได้นำเสนอผลงานและการใช้เทคนิคกำกับ ติดตามคุณภาพอาหารและภาวะโภชนาการ ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch & KidDiary

นอกจากนี้ ผู้พัฒนาระบบได้มอบ Username และ Password ให้กับทีมนิเทศงานทุกระดับ อาทิ สพป.เขต, อปท. ,รพ. , รพ.สต. และสสจ. ซึ่งเป็นทีมนิเทศงานรุ่นแรกๆ ของประเทศไทยที่จะได้เข้าใช้โปรแกรม Thai School Lunch & KidDiary ในฐานะผู้กำกับดูแลระดับเขต

ผลการประชุมครั้งนี้ได้แผนเยี่ยมเสริมพลัง และทีม MEET 140 คน ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนางานโภชนาการสมวัยในพื้นที่แบบก้าวกระโดด

KidDiary, Thai School Lunch